/

Delegationsbeslut Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

BIN Del 2022 § 1

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Bildningsförvaltningen