/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll från extra sammanträde

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

1-3

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen