/

Delegationsbeslut - Kommunfullmäktige - inställt sammanträde den 17
januari 2022

Anslag av beslut fattade av kommunfullmäktiges ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

KF Del/2022 § 1

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen