/

Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott

Justerat protokoll från sammanträde

Sammanträdesdatum:
2019-09-05

Paragrafer:

23-27

Datum för uppsättande:
2019-09-09

Datum för nedtagande:
2019-10-01

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen