/

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:
2019-08-27

Paragrafer:

32-35

Datum för uppsättande:
2019-09-05

Datum för nedtagande:
2019-09-27

Förvaringsplats av protokollet:
Kulturförvaltningen