/

Bildningsnämnden

Justerat protokoll från bildningsnämnden

Text

Sammanträdesdatum:
2019-08-27

Paragrafer:

§§38-44

Datum för uppsättande:
2019-09-02

Datum för nedtagande:
2019-09-24

Förvaringsplats av protokollet:
Bildningsförvaltningen