/

Socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2019-07-11

Paragrafer:

§§ 359-385

Datum för uppsättande:
2019-07-12

Datum för nedtagande:
2019-08-07

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen