/

Bildningsnämnden

Justerat protokoll från bildningsnämnden

Text

Sammanträdesdatum:
2019-06-11

Paragrafer:

§§24-37

Datum för uppsättande:
2019-06-17

Datum för nedtagande:
2019-07-09

Förvaringsplats av protokollet:
Bildningsförvaltningen