/

Socialnämnden

Justerat protokoll för socialnämnden

Sammanträdesdatum:
2019-01-23

Paragrafer:

§ 7-23

Datum för uppsättande:
2019-01-30

Datum för nedtagande:
2019-02-26

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen