/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2019-01-24

Paragrafer:

§ 32-57 (33-35 direktjustering)

Datum för uppsättande:
2019-01-29

Datum för nedtagande:
2019-02-22

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen