/

Delegationsbeslut - Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2019

Anslag av delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

10

Datum för uppsättande:
2019-01-25

Datum för nedtagande:
2019-02-19

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen