Kvalitetsarbete

Förskolans uppdrag är att stödja varje barns och elevs lärande och utveckling mot de nationella målen. Syftet med de övergripande nationella målen är, i sin tur, att skapa en likvärdig utbildning för alla barn i landet.

För att få överblick och förståelse för hur vardagsarbetet bidrar till måluppfyllelse, behövs ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att regelbundet följa upp och utvärdera insatserna.

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att:

 • löpande identifiera och planera förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen
 • utveckla och genomföra arbetsprocesser
 • kvalitetssäkra verksamhetens processer
 • följa upp resultat och måluppfyllelse och att
 • vidta lämpliga åtgärder.

Kvalitetssäkringsverktyget som används i kvalitetsarbetet är Qualis som baseras på elva olika processer, varav fem är huvudprocesser och sex är stödprocesser.

Huvudprocesser skola (förskola inom parantes):                                        

 • Kunskaper och färdigheter (Utveckling och lärande)
 • Trygghet och trivsel (Trygghet och trivsel)
 • Elevers ansvar för eget lärande (Barns delaktighet i lärprocessen)
 • Arbetssätt och lärarroll (Arbetssätt och pedagogroll)
 • Delaktighet (Föräldrainflytande)

Stödprocesser, samtliga verksamheter:

 • Organisation
 • Styrning och ledarskap
 • Kommunikation
 • Kompetens
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*