Qualis rapporter

Qualis ger förskolan verktyg för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete inom elva kvalitetsområden. Kvalitetsområdena är framtagna för förskolans verksamhet och till varje område finns ett antal kvalitetskriterier kopplade till sju steg i Qualistrappan.

Qualis visar kvaliteten på arbetet i verksamheten genom ledningens, medarbetarnas, barnens och föräldrarnas perspektiv. Qualis ger en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten som blir en tydlig handlingsplan och vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet. Qualis kvalitetssäkringssystem används för både självvärdering och extern granskning.

Qualis verktyg

- Självvärdering av verksamheten som görs av arbetslagen och ledningen 
- Enkäter som bevaras av medarbetarna, barnen och föräldrarna
- En skriftlig redovisning (HUR-frågor) som besvaras av ledningen
- Extern granskning - förskolan får en skriftlig rapport där alla elva kvalitetsområden bedöms och styrkor samt förbättringsområden lyfts fram.

Kvalitetsområden i förskolan

Huvudprocesser- Kvalitetsområden som är kopplade till verksamhetens uppdrag

- Utveckling och lärande
- Trygghet och trivsel
- Barns delaktighet i lärprocessen
- Arbetssätt och pedagogroll
- Föräldrainflytande

Stödprocesser- Kvalitetsområden som stöttar verksamheten att uppfylla sitt uppdrag

-Organisation
- Styrning och ledarskap
- Kommunikation
- Kompetens
- Resursutnyttjande
- Image

Qualis...

- ger en tydlig bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden som underlag för ett framgångsrikt kvalitetsarbete
- är lätthanterligt
- skapar delaktighet och ansvar
- ökar förståelse för verksamhetens och personalens uppdrag
- visar resultat som är mätbart och jämförbart
- är kopplat till styrdokumenten
- har ett lärande nätverk med erfarenhetsutbyte och inspirationsföreläsningar
- säkerställer krav i upphandlingsprocess

Om du önskar mer information om Qualis Kvalitetssäkringssystem för förskola är du välkommen att kontakta oss!

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*