Reggio Emilias filosofi

Det är från början en Italiensk pedagogik som bygger på att se varje människa och barn som unik, kompetent, ständigt involverad i ett lärande och en viktig blivande medborgare som behärskar demokrati. Pedagogerna har en stark tro på barnets möjligheter, en djup respekt för dess kunskaper samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att vilja utforska världen. Då är förskolor och skolor bara ett av verktygen som kan användas för själva utforskningen.

  I Reggio Emilias filosofi är omgivningen och närsamhället viktigt. Barnen ska synas i närsamhället och närsamhället ska vara en del av barnens arena att röra sig på, eftersom de också är viktiga medborgare som en dag skall ta över efter oss. Pedagogiken bygger på samhällets utveckling och det som är viktigt i det samhälle som barnet bor i. Därför går det inte att kopiera pedagogiken rakt av utan vi måste göra den till vår egen, alltså blir vår verksamhet inspirerad av Reggio Emilias filosofi, utifrån våra förutsättningar i samhället. Det här gör att Reggio Emilia inspirerade förskolor kan se väldigt olika ut om någon tittar på flera förskolor med Reggio Emilia inriktning. Därför måste våra metoder, bemötanden, sätt att stimulera barnen till utveckling ständigt prövas, följa samhällets förändringar och aktuella forskningar.

En viktig ståndpunkt i Reggio Emilias filosofi är DEMOKRATI. För att värna och utveckla demokratin arbetar man i Reggio Emilia pedagogiken med värden där tyngdpunkten ligger på att:

  • Barn måste få vara delaktiga i sina läroprocesser.
  • Barn måste få lära sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt, att själva få ställa de frågor och konstruera de problem som de vill undersöka.
  • Barn måste få göra detta tillsammans med andra barn och med hela sin omgivning (bra material, rum, pedagoger som lyssnar och utmanar barnen, föräldrar som får vara delaktiga, det staden/bygden har att erbjuda.)
  • Barn måste få lära sig och få tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, som de kan använda i sitt lärande och utforskande av världen.
  • Och vi får vara olika, och det finns olika sätt att göra saker, Tycka olika, inget är fel om det håller sig inom lagens råmärken.

 Pedagogerna

Pedagogerna på en Reggio Emilia inspirerad förskola fungerar inte som en lärare som matar barnen med kunskap, utan erbjuder intressanta aktiviteter som kan ge ny kunskap och har mer en roll som en medforskare. Vi måste vara oerhört väl förberedda för att kunna fånga upp vilka frågor och problemställningar som barnen ”möter”, lyhörda och lyssna aktivt på barnen, för att kunna fånga upp de frågor/intressen som barnen vill veta mer om och utmana dem att gå vidare i dessa. Detta kan ge djupare kunskap inom få ämnen – nålstick.

 När Reggio Emilias företrädare, Loris Malaguzzi, beskrev pedagogens roll kunde det låta så här (ur Att göra lärandet synligt):

”Vi behöver en lärare som ibland är regissör, ibland manusförfattare, ibland ridå och fond och ibland sufflör. En lärare som är både mild och sträng, som är ljussättare, som fördelar färger och som till och med är publik – åskådaren som betraktar, klappar i händerna ibland, eller förblir tyst, fylld av känslor, som ibland bedömer skeptiskt och vid andra tillfällen applåderar med entusiasm.”

 Till vår hjälp för detta har man i Reggio Emilias filosofi utvecklat den pedagogiska dokumentationen, vilket är ett viktigt och användbart pedagogiskt verktyg. Detta sker med hjälp kort, ljudupptagningar, filmning, anteckningar, teckningar, mm. Hjälpmedlen som vi använder då är ipads, kameror, Ipod, smartphones, anteckningsblock medmera för att kunna fånga upp och se det som faktiskt sker hos och mellan barnen.

 De 100 - Språken

Ett viktigt redskap i kunskapsinhämtandet är Skapandet, även kallad för ”de hundra språken”. I dessa ingår alla sätt som man kan uttrycka sig på; tala, måla, bygga, teckna, konstruera, drama, dans, gymnastisera, sjunga, rita, anteckna, mm. Det handlar inte om att barnen ska bli konstnärer, utan att barn lär sig på så många olika sätt och med hjälp av skapande konkret kan se att man kan lära sig saker/inhämta kunskaper eller lösa problem på olika sätt. Enligt forskning lär sig barn bättre om de får använda kroppen när de lär sig saker (räkna på fingrarna, teckna när de pratar, testa med faktiskt material, sortera tankarna när de kluddar, mm). Till exempel ta del av det som sker i ett rum: Gå in i rummet på olika sätt (gå in, klampa in, smyga in), finns det fler dörrar, klättra in genom ett fönster eller titta på utifrån fönstret. Sättet att få ta del av det som sker i rummet är många.

Skicka ett tips om sidan till någon