/

Tillämpningsregler skolskjuts grundskola

Regler från 1 augusti 2012.

Förtydligande 8 mars 2017.

Tillämpningsregler för skolskjutsar

Tillämpningsreglerna gäller från den 1 augusti 2012. Förtydligande 8 mars
2017. För elever som går i förskoleklass och i grundskolan med bostadsoch folkbokföringsadress inom Katrineholms kommun.Avstånd mellan bostad och förskoleklass/skola.

  • Skolår F-3: 3 kilometer
  • Skolår 4-9: 4 kilometer

Skolår F-3

För att elever i förskoleklass till och med skolår 3 ska ha rätt till skolskjuts krävs det att
avståndet mellan bostad och skola är mer än 3 kilometer. Dessa elever kan dock bli hänvisade en på/avstigningsplats för skolskjuts som är upp till 2 kilometer från bostaden.

Skolår 4-9

För att elever i skolår 4-9 ska ha rätt till skolskjuts krävs det att avståndet mellan bostad och skola är mer än 4 kilometer. Eleverna kan bli hänvisade till en av/påstigning för skolskjuts som är upp till 4 kilometer från bostaden.

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd.

Väntetid

Väntetid för ankomst till skolan respektive transportens avgång från skolan ska vara så kort som det är möjligt. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt kan vissa elever få längre väntetider och restider än andra.

Tider

Den meddelade avgångstiden från hållplatsen vid hemmet är en så kallad rikttid. Det betyder att eleven ska finnas på plats senast 5 minuter före aviserad avgångstid. Skolskjutsen kan av olika skäl vara försenad, särskilt vintertid. Det är därför viktigt att eleven inte lämnar hållplatsen förrän 15 minuter efter planerad avgångstid. Har skolskjutsen inte kommit efter 15 minuter; kontakta ansvarigt bussbolag.

Vintertid

Skolskjuts vintertid kan ställas in på väg eller del av väg. Även ändring av hållplats kan beslutas på grund av oframkomlig väg eller halka.

Missad skolskjuts

Om eleven missat skolskjutsen till eller från skolan är det vårdnadshavare som har ansvar för att eleven kommer till eller från skolan. Bara om eleven missar skolskjutsen på grund av skolans undervisning, är det kommunens skyldighet att ordna hemtransport.

Ansvar

Förälder ansvarar för elevens säkerhet mellan hemmet och buss/upphandlad skolskjuts. När eleven kliver på bussen på morgonen övergår ansvaret till bussbolaget/upphandlad skolskjuts och återgår till föräldrarna när eleven kliver av bussen efter skoldagens slut. Föräldern ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen.

Avbokning av skolskjuts

Om eleven är sjuk eller ledig ansvarar föräldern för att meddela skolskjuts-entreprenören senast 06.45.

Val av annan skola inom kommunen

Elever som är folkbokförda i Katrineholms kommun har, under förutsättning att avståndskravet uppfylls i skolår F-9, rätt till skolskjuts till det upptagningsområde som eleven normalt skulle placeras i.

Kommunen är enligt skollagen 10 kap. § 32 inte skyldig att anordna skolskjuts för elev i skolår F9 som väljer att gå i en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i, om det inte kan ske utan att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår.

Rätten att gå i skola i annat upptagningsområde än det som eleven tillhör är i mån av plats, vilket beslutas av rektor på den mottagande skolan.

Utformning av skolskjuts

Elever hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken för sina resor mellan bostaden och skolan. Resorna sker med Sörmlandstrafikens bussar inom Katrineholms kommun.

Om allmän kollektivtrafik saknas eller av något skäl inte kan användas, beviljas eleven skolskjuts med upphandlad entreprenör.

Fritidshem

Skolskjuts till och från fritidshem medges ej.

Elever med växelvis boende

Elev som växelvis och stadigvarande bor halva tiden 50/50 hos vårdnadshavare bosatta på olika adresser, har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavare under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt samt att båda vårdnadshavarna har bostadsadress i Katrineholms kommun. Se vidare under rubriken Val av annan skola i kommunen.

Rätten till skolskjuts bedöms enligt praxis från den adress där eleven är folkbokförd.
Du ansöker om skolskjuts vid växelvis boende i vår e-tjänst som du hittar på
katrineholm.se/skolskjuts.

Ansökningen görs för ett läsår i taget. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 30 april innevarande år, inför nästa läsår.

Skolskjuts av särskilda skäl

En elev som inte är berättigad till skolskjuts enligt ovanstående regler kan beviljas skolskjuts av särskilda skäl.

Du ansöker om skolskjuts av särskilda skäl i vår e-tjänst som du hittar på katrineholm.se/skolskjuts.

Ansökning görs för ett läsår i taget och skall vara oss tillhanda senast den 30 april innevarande år, inför nästa läsår.

Skolskjuts till Friskola

Kan beviljas i de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Du ansöker om skolskjuts till friskola i vår e-tjänst som du hittar på
katrineholm.se/skolskjuts.

Ansökning görs för ett läsår i taget och skall vara oss tillhanda senast den 28 februari innevarande år, inför nästa läsår.

Information och ansvar

Trafiksäkerhet och ordningsregler 

När läsåret börjar ska elever som färdas till och från skolan med skolskjuts ges en särskild instruktion. Den ska omfatta trafiksäkerhet och ordningsregler:

  • vid skolans hållplats
  • vid på- och avstigning
  • under färden
  • vid förflyttning till och från fordonet samt
  • en utrymningsövning från fordonet

Instruktionen ska ske i samråd med skolskjutsentreprenören. Skolskjutssamordnaren och rektor för respektive skola ansvarar för att detta genomförs.

Viktigt!
Vid hållplats ska eleven alltid ha synlig reflex eller lampa för att chauffören ska se eleven och inte åka förbi hållplatsen. Det är elevens/föräldrarnas ansvar att man syns vid hållplatsen.