/

Överlämningar i Unikum

Hur har vi valt att hantera överlämningar?

När ditt barn byter förskola eller skola inom Katrineholms kommun eller när ditt barn går från förskola till grundskola, från grundskola till gymnasieskola överförs ditt barns dokumentation så som Individuell utvecklingsplan, omdömen, stödinsatser, extra anpassningar och matriser automatiskt till den nya förskolan eller skolan.

Om ditt barn däremot byter skola till en annan kommun eller en friskola måste du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till om dokumentation ska föras över. Med dokumentation menar vi i det här fallet ditt barns Individuella utvecklingsplan, omdömen, stödinsatser, extra anpassningar och matriser.

Inför varje läsårsstart blir du påmind om dina val, och du kan ändra ditt medgivande i Unikum. Detta medgivande kan när som helst tas tillbaka.

Det är viktigt att ge barn och elever en röd tråd i sitt lärande och underlätta lärarnas arbete och det är även viktigt att hantera barnen och elevernas dokumentation på ett säkert sätt utifrån GDPR, sekretesslagstiftning och arkivlagen.

Har du frågor vänligen kontakta larknuten@katrineholm.se.