/
/

Skolplikt och frånvaro

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång.

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. Skolplikten innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från utbildningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev, utan skäl, uteblir från utbildningen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite. 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro (giltig eller ogiltig frånvaro) ska rektor enligt skollagen, se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med barn- och elevhälsan. 

Blankett: Ansökan om uppskjuten skolpliktPDF

Sjukfrånvaro

Är ditt barn är frånvarande från undervisningen på grund av sjukdom, anmäler du frånvaron via vår skolportal Lärknutenlänk till annan webbplats.

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

  • frånvarons längd,
  • elevens utbildningssituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Utlandsvistelse och skolplikt

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som flyttar utomlands och därmed inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Vid varaktig utlandsvistelse upphör skolplikten. Även om barnet vid längre vistelse i utlandet inte omfattas av skolplikt har hemkommunen alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokförd i landet. Därför behöver hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter från vårdnadshavaren som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet.

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning och således hemkommunens ansvar att finansiera barnets utbildning. Barnet/eleven blir således utskriven från sin hemskola.

När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt på nytt. Vårdnadshavaren är då skyldig att ansöka om ny skolplats. Ansökan görs via e-tjänsten på kommunens hemsidalänk till annan webbplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Inför en längre utlandsvistelse ska vårdnadshavaren anmäla detta till hemkommunen. Av uppgifterna ska framgå:

  • syftet med vistelsen
  • information om vistelsens varaktighet, eventuella hemresor, permanent flytt etc.
  • vistelseadress

Blankett: Anmälan om längre vistelse i utlandetPDF