/
/

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av Katrineholms kommun och bildningsförvaltningen enligt de regler och lagar som gäller. På den här sidan beskriver vi vad som specifikt gäller förskolan.

Enligt Dataskyddsförordningens artikel 6 c) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6 e) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Det är med stöd av dessa bestämmelser som vi inom förskolan och fritidshemmet behandlar personuppgifter.

I de fall vi behandlar personuppgifter i ett system lämnas personuppgifter i form av namn, personnummer, e-postadress samt klass/grupptillhörighet ut till leverantören för att skapa användarkonton i de fall det behövs. Leverantören har också ofta tillgång till våra personuppgifter i och med drift, underhåll och support av systemet. I dessa fall tecknar vi alltid ett särskilt avtal, ett personuppgiftsbiträdesavtal, med leverantören där det tydligt framgår att personuppgifter endast får hanteras i enlighet med våra instruktioner och att sekretess gäller för uppgifterna.

Lärplattform

I förskolan och fritidshemmet använder vi lärplattformen Ping Pong. Där behandlas personuppgifter i form av barnens namn och personnummer, vårdnadshavares namn, personnummer och kontaktuppgifter, förskola, fritidshem och avdelning. Uppgifterna hämtas från vår elevdatabas. Om foton förekommer inhämtas samtycke. Syftet med behandlingen är kommunikation mellan vårdnadshavare och personal samt att vårdnadshavare genom lärplattformen ska kunna följa sitt barns utveckling samt förskolans och fritidshemmets arbete. Uppgifterna finns kvar så länge ett barn har en aktiv placering.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: Ping Pong AB

Ärenden om kränkande behandling och trakasserier

Förskolans och fritidshemmets personal har en skyldighet att anmäla till förskolechefen respektive rektorn om ett barn anser sig vara utsatt för kränkande behandling eller trakasserier. Förskolechefen/rektorn har en skyldighet att i sin tur anmäla det till huvudmannen och att utreda händelsen. I samband med en sådan händelse behandlas personuppgifter om de inblandade barnen i form av namn, födelsedatum, förskola eller fritidshem, avdelning samt vad som skett i det aktuella fallet. Rör det sig om trakasserier behandlas vilken diskrimineringsgrund som är tillämplig. Vi bevarar uppgifterna för all framtid. Uppgifterna lämnas inte ut till någon utanför bildningsförvaltningen förutom personuppgiftsbiträdet.

Laglig grund för behandlingen: Rättslig förpliktelse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: Visma

Dokumentation om barns utveckling

Personal i förskolan dokumenterar barns utveckling. Personuppgifter behandlas då i form av namn, födelsedatum, foto och film. Uppgifterna gallras när de inte längre behövs.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Barnomsorgsadministration

För barnomsorgsadministrativa ändamål samlas personuppgifter in från Skatteverket i form av barns och vårdnadshavares namn, personnummer och adress. Vi behandlar även vårdnadshavares epost-adresser och telefonnummer. Vi behandlar också namn, personnummer, adress och telefonnummer, e-postadress till föräldrar som inte är vårdnadshavare.  Även vilken förskola, fritidshem och avdelning barnet går på behandlas. Uppgifterna behövs bland annat för att kontakta hemmet vid behov. Vi bevarar uppgifterna i tio år. För förskolebarn har vi en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter om namn, personnummer, förskola, inskrivningstid och avdelning till Statistiska centralbyrån.

Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: IST AB.

Ansökan om plats och debitering av avgifter

För att kunna administrera ansökningar om plats till förskola och fritidshemmet samlar vi in personuppgifter från Skatteverket i form av barns och vårdnadshavares namn, adress och personnummer. För förskolans del samlar vi även in uppgifter om placering av syskon för att avgöra om syskonförtur ska tillämpas. Telefonnummer och e-postadresser samlas in från vårdnadshavarna själva för att kunna kommunicera kring ansökningar och platserbjudanden. Vårdnadshavarna lämnar också uppgifter om barnets vistelsetider. Ansökningar, beslut, vistelsetider och uppsägningar av förskole- och fritidshemsplatser sparas i tio år.

För att kunna debitera avgifter för förskola och fritidshem samlas personuppgifter in från Skatteverket i form av barns och vårdnadshavares namn och personnummer samt syskons namn och personnummer. Uppgifter om syskon behöver vi för att kunna avgöra om avgiften ska reduceras på grund av syskonrabatt. Uppgifter om hushållets inkomster samlas in från vårdnadshavare själva. Bildningsförvaltningen genomför regelbundet inkomstkontroll för att kontrollera att hushållen betalar rätt avgift. Vi sparar uppgifterna i tio år.

Vid obetalda avgifter lämnas uppgifter till vårt inkassobolag och eventuellt till Kronofogdemyndigheten.

Laglig grund för behandlingen: allmänt intresse/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: IST AB.

Resursfördelning

För att kunna betala ut skolpeng och tilläggsbelopp till våra förskolor och fritidshem samt andra huvudmän samlas personuppgifter in från Skatteverket i form av barns och vårdnadshavares namn, personnummer och adress. Även vilken förskola eller fritidshem barnet går i behandlas samt barnets invandringsdatum. Uppgifter som namn, födelsedata och personnummer används när Katrineholms kommun fakturerar andra kommuner vars elever går i förskola eller fritidshem i Katrineholm. Uppgifter som namn och födelsedata lämnas även ut till externa huvudmän där Katrineholms kommun har elever. Vi sparar uppgifter om ut- och inbetalningar av skolpeng i tio år.

Laglig grund för behandlingen: Rättslig skyldighet/myndighetsutövning.

Personuppgiftsbiträde: IST AB, Raindance