/
/

Skogsvård

Hos oss finns trolska barrskogar, frodiga lövskogar och magiska platser. Vi arbetar med olika metoder för att skydda och ta hand om våra skogar.

Att ta hand om skogen är ett viktigt uppdrag. Skogen är en boplats för många av våra fridlysta och ansvarsarter som finns i Katrineholms kommun. Skogen lagrar även kol och är viktig för atmosfären och ekosystemet. Du hittar kol i trädens stam, grenar, barr, löv, rötter, dött organiskt material och i jorden. Allt du ser, står och går på - där finns det kol. Genom att kolet är bundet i skogen bidrar det inte till växthuseffekten i atmosfären.

När vi tar hand om våra skogar gör vi åtgärder i naturskog eller kulturpräglade skogar som syftar till att bevara eller gynna den biologiska mångfalden. Vi arbetar också för att skapa en miljö som är tillgänglig och trygg för människor, djur och kryp.

Två skogsarbetare röjer i skogen. Fotograf: Josefine Karlsson

Ansvarsfullt skogsbruk

När vi avverkar träd gör vi det enligt skogsvårdslagstiftningen samt råd och rekommendationer från Skogsstyrelsen. Beslut om avverkning tas med hänsyn till frilufts- och naturkänsliga områden, gällande lagstiftning och rekommendationer.

Vi har även en kontinuerlig dialog med naturorganisationer och föreningar som engagerar sig i natur- och skogsfrågor.

Granbarkborrar

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige där granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. Den som bor hos oss heter åttatandad granbarkborre.

Tidigare års torka och värme innebar många torkstressade granar och ett omfattande granbarkborreangrepp. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren. Efter den extremt torra och varma sommaren 2018 är många träd stressade och har därför svårare att försvara sig mot angrepp.

Vill du veta mer om granbarkborren? På Skogsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om dessa kryp som bor i våra skogar. På bilden ser du hur en granbarkborre ser ut, fotograf är Josefina Sköld.

Granbarkborre. Foto: Josefina Sköld.

Varför avverkar vi?
Syftet med avverkningen är att stoppa spridningen av granbarkborrar som angriper delar av våra skogsområden. Tidigare års torka och värme innebar många torkstressade granar och ett omfattande granbarkborreangrepp. För att inte riskera att mer skog angrips av granbarkborrar har Katrineholms kommun beslutat att avverka delar av de aktuella områdena och därmed bekämpa spridningen.

När sker avverkningen?
När vi ser behov påbörjar vi arbetet med att avverka det angripna området. Detta gör vi dels för att följa aktuell skogsvårdslagstiftning och för att stoppa spridningen så snabbt som möjligt.

Vad är en granbarkborre?
Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige där granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar. Den som bor hos oss heter åttatandad granbarkborre.

Vilka träd ska tas bort?
De enskilda träd som det är viktigt att fälla och transportera bort är de granar som angripits i år och som fortfarande har det allra mesta av barken kvarsittande på stammen. På så vis kommer många granbarkborrar som sitter i barken med de avverkade träden. Sådana bestånd är nämligen i så dåligt skick att de troligen blir kraftigt angripna även nästkommande år. Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong lämnas kvar i skogen, vi lämnar även tall- och lövträd.

Hur förebygger vi nya angrepp?
De träd vi lämnar i skogen innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara naturliga fiender till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden. Vi sätter också ut flera granbarkborre-fällor för att minska spridningen.

Hur säkerställer vi en säker skogsavverkning i naturkänsligt område?
Skogsmaskiner kommer att köra så lite som möjligt i områdena och parkeras på andra platser för att inte riskera att bränsle och olja läcker ut i naturen. Vi tar extra hänsyn till naturen när vi avverkar i känsliga områden, som vid vattentäkter och liknande platser.

Vad säger lagstiftningen?
Utdrag ur skogsvårdslagstiftningen 2019:
6:20 Har råa granar, såväl stående och liggande träd som avverkat virke utsatts för angrepp av granbarkborre får Skogsstyrelsen besluta att skogsmarkens ägare eller annan som förfogar över skog eller virke senast den 1 juli, eller om angreppet skett från och med 1 juni till och med 15 september vid tidpunkt som Skogsstyrelsen bestämmer, ska ha avverkat angripna träd och ha transporterat allt angripet virke till terminal, industri eller behandlat det så att någon ny insektsgeneration inte kan lämna virket (sök- och plockmetoden). Detta gäller inte träd och virke som uppenbart saknar betydelse som yngelmaterial för granbarkborre.

6:21 Avverkningen skall utföras så att bekämpningen inte försvåras. Om det behövs för att motverka ytterligare insektsangrepp, får Skogsstyrelsen besluta att avverkningar inom bekämpningsområdet skall ske på en tid eller ett sådant sätt som inte försvårar bekämpningen. Allmänna råd till 6:21 Där det lokalt finns särskilt stor risk för angrepp av granbarkborre bör inte råa granar med en diameter över 15 cm på bark med undantag för högstubbar lämnas kvar på hygget vid föryngringsavverkning. Granar av stor betydelse för naturvården bör dock lämnas.

Källor: Skogsstyrelsen samt skogsvårdslagstiftningen 2019

Följer vi lagstiftningen?
Vi följer skogsvårdslagstiftningen samt råd och rekommendationer från Skogsstyrelsen. Beslut om avverkning tas med hänsyn till naturkänsliga områden, gällande lagstiftning och rekommendationer.

Skogsavverkning 2020-2021

Den planerade skogsavverkningen i Laggarhult, Krämbol och Björkvik genomförs under hösten 2020. Anledningen till fördröjningen är det rådande läget på grund av corona/covid-19. Syftet med skogsavverkningarna är att stoppa spridningen av granbarkborrar som angripit stora delar av våra naturkänsliga områden. Vi gör det också för att skydda övrig skog och rädda andra delar av naturkänslig mark. Under hösten och vintern 2020-2021 kommer vi även att genomföra avverkning på följande platser:

  • Lagghult, inklusive området runt nya vattentornet
  • Strångsjö
  • Forssjö Södra ( Öster om Forssjö samhälle)
  • Krämbol
  • Jordvallstorp
  • Björkvik
  • Flygfältet (Vika)
  • Forssjö Norra ( norr om Rv 52)


Kontakt:
Linda Aldebert, kommunekolog, samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-568 25
Mats Lundevaller, mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-571 68
John Wallin, entreprenör, Skogssällskapet 0150-165 25

Karta över område som berörs i Björkvik:

Kartbild över område som berörs av skogsavverkning i Björkvik. 

Karta över område som berörs i Krämbol:

Karta över berört område i Krämbol som berörs av skogsavverkningen. 

Karta över område som berörs i Laggarhult:

Karta över berört område i Laggarhult som berörs av skogsavverkningen. 

Kontakt

Reception service- och teknikförvaltningen

Telefon: 0150-570 00