/

LIFE IP Rich Waters Öljaren

Katrineholms kommun deltar i det unika och EU-finansierade projektet LIFE IP Rich Waters Öljaren. Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.

Om LIFE-projektet i Öljaren

 • Öljaren har sedan tidigare problem med övergödning.
 • Målet är att testa en metod för att förbättra vattenkvaliteten i sjön samt undersöka effekten av att återföra näringsämnen från sjöbotten till jordbruksmark.
 • Metoden kallas för lågflödesmuddring (bottendammsugning) och innebär att man suger upp de översta lagren av bottensedimenten i sjön och pumpar upp det på land och sprider ut i skogen och på åkrarna i närområdet.
 • Både sjön och miljön på land vinner på att det fosforrika slammet sugs upp. Sjön får högre syrehalt när det näringsrika sedimentet minskar och slammet fungerar som gödning där det sprids ut.
 • LIFE-projektet i Öljaren delfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt Havs och Vattenmyndigheten och Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.
 • Projektet beräknas pågå mellan 2017 till 2023.

Det här sker just nu i projektet

 • Vi har upphandlat en entreprenör och planen är att påbörja muddringen under hösten 2019.
 • Anmälan om vattenverksamhet är godkänd av länsstyrelsen för att kunna köra en första yta om 3000 kvadratmeter.
 • Löpande vattenprovtagning i Öljaren sker varje månad.
 • Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har skickats in till Mark- och miljödomstolen för att kunna muddra en större yta.
 • Ett nationellt nätverk har bildats med övriga beställare av tekniken för kunskapsutbyte. 
 • Katrineholms kommun och projektet i Öljaren har under februari 2019 blivit antagen att delta i programmet Baltic Sea City Acceleratorlänk till annan webbplats. Programmet har som mål att stödja och hjälpa kommuner runt om Östersjön och lokala vatten med deras mål när det gäller vatten. För Katrineholm innebär det här stöd och hjälp i att utveckla projektet, och samtidigt få ett större kontaktnät och bättre spridning både nationellt och internationellt av projektets resultat.

Om LIFE IP Rich Waters

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund – för våra gemensamma vatten. Genom att bidra med ny kunskap och bättre metoder ska projektet tackla några av de allvarligaste miljöproblemen som påverkar vattnets kvalitet och livskraft.

Katrineholms kommun är en av 35 partners i LIFE IP Rich Waters, som kommer att driva eller medverka i olika delprojekt i Norra Östersjöns vattendistrikt. Medverkande partners representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå – kommuner, myndigheter, företag, universitet och vattenvårdsförbund. Koordinator för projektet är Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndighetens kansli för Norra Östersjön ligger.

Finansiering av projektet

LIFE-projektet i Öljaren delfinansieras med hjälp av EU-stöd via LIFE IP Rich Waters samt Havs och Vattenmyndigheten och Lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

 

Samling av logotyper

Kontakt

Miljöinspektör/projektledare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-577 00 (kundtjänst)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm