/

Framtidsplan 2050

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholms kommun. Vi har valt att kalla planen för Framtidsplan 2050, och den kommer dessutom att bli helt digital. Framtidsplan 2050 kommer att sätta agendan för hur vi vill att vår kommun ska utvecklas, och hur livet här ska se ut i framtiden

Senaste nytt

Den 31 augusti 2021 avslutade vi sommarens digitala insamling, och där du fått chansen att tycka till om framtidens Katrineholm. Totalt har vi fått in 305 svar. Vi vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att vara med och tycka till i det här viktiga arbetet.

Nu fortsätter vi arbetet med att analysera alla inkomna synpunkter och för att sedan ta fram ett första förslag på Framtidsplan 2050.

Framtidsplan 2050 är Katrineholm kommuns viktigaste dokument. Här beskriver vi hur vi vill att kommunen ska utvecklas och hur livet i Katrineholm ska se ut i framtiden.

Framtidsplan 2050 är även en viktig vägledning för oss som arbetar i den kommunala organisationen och i vårt arbete med att ta hand om och utveckla Katrineholms kommun.

Framtidsplan 2050 kommer bland annat att berätta:

  • Hur livet i Katrineholms kommun ska se ut i framtiden.
  • Var det är mest lämpligt att bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera.
  • Hur mark- och vattenområden ska utvecklas.
  • Vilka värden som behöver bevaras och hur Katrineholms kommun ska utvecklas i en hållbar riktning.

Idag har vi genomfört flera av de mål som finns med i våra nuvarande översiktsplaner för staden och landsbygden i Katrineholms kommun. Vi är alltså i behov av en ny översiktsplan (Framtidsplan 2050) där vi tydligare pekar ut riktningen för kommunens utveckling och samtidigt integrerar målen i Agenda 2030 med innehållet i den nya planen.

Vi inleder arbetet med att ta fram Framtidsplan 2050 under våren 2021, och vi beräknar att planen är klar i maj 2024.

Tidplan

  • Juni till augusti 2021: i juni 2021 inleder vi det viktiga arbetet med att samla in katrineholmarnas tankar om det framtida Katrineholm. Det här gör vi genom en digital insamling Länk till annan webbplats.. Insamlingen pågår till och med den 31 augusti.
  • November 2021 till november 2022: vi tar fram ett första förslag på Framtidsplan 2050.
  • December 2022 till januari 2023: vi genomför ett samråd där du får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
  • Februari till september 2023: vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter.
  • Oktober till november 2023: vi ställer ut planen för granskning och du kan återigen lämna dina synpunkter.
  • April till maj 2024: planen planeras att antas av kommunens politiker. Därefter gäller Framtidsplan 2050 för Katrineholms kommun och ersätter tidigare översiktsplan.

Tidplanen är preliminär och kan komma att förändras.

Sedan förra översiktsplanen togs fram har flera viktiga mål och planer tillkommit, till exempel har FN:s Agenda 2030 beslutats som en gemensam uppsättning mål för en hållbar framtid. När vi nu tar fram Framtidsplan 2050 vill vi att den inte bara ska ta hänsyn till målen i Agenda 2030 utan även hjälpa oss i vårt arbete att uppfylla dem.

Kontakt

Framtidsplan 2050

Projektledare Jennie Hjertberg och Sara Eresund

Telefon: 0150-577 00 (kundtjänst)