/

Kommunen som arbetsplats

 

Katrineholms kommun växer och söker hela tiden efter nya medarbetare som vill göra skillnad. Som anställd i kommunen bidrar du till utvecklingen av vår välfärd. Vi har Sveriges viktigaste jobb! Som nyanställd i Katrineholms kommun har du säkert många frågor om vad som gäller dig och din anställning. Här får du förhoppningvis svar på några.

Fakta om Katrineholms kommun som arbetsgivare

 • Katrineholms kommun är en av de 10 största arbetsgivarna i Sörmland.
 • Vi har mer än 100 olika yrken och 3000 anställda.
 • Alla som börjar hos oss erbjuds heltidsanställning.

Heltid som norm

Alla som börjar arbeta hos oss erbjuds heltidsanställning. Heltid som norm innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med sysselsättningsgrad på 100 procent. Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad. Beslutet om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva på sin lön.

Personalpolitiskt program

Katrineholms kommun har ett personalpolitiskt program som ligger till grund för allt som rör personalpolitik inom kommunen. Programmet är ett övergripande dokument och gäller för kommunens alla arbetsplatser. Syftet med programmet är att ge dig som anställd stöd och vägledning.

I programmet lyfts sju områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva verksamheten:

 • Personaletik
 • Medarbetarskap – ledarskap
 • Personal- och kompetensförsörjning
 • Arbetsmiljö
 • Lön
 • Arbetstid
 • Jämlikhet, jämställdhet och etnisk mångfald

Det finns inga skarpa gränser mellan områdena utan de påverkas av varandra. Det är i en samverkan mellan dessa områden som en god arbetsplats skapas.

Värdegrund

I Katrineholms kommun utgår personalarbetet från vårt Personalpolitiska program där ledordet RÖTT står för:

Respekt- Omtanke, ödmjukhet och lyhördhet ska prägla alla mänskliga möten. Ha respekt för varandras olikhet och behov. Varje människa är unik. Alla agerar utifrån sin förmåga och alla kan lära sig.

Öppenhet- Kunskap är makt. Alla medarbetares kompetens och initiativkraft ska tas tillvara och spridas. Chefer och medarbetare ska ständigt dela med sig av all relevant information och kunskap till varandra.

Tydlighet- I Katrineholms kommun ska vi ha en direkt, omedelbar och öppen kommunikation med varandra. Alla vill göra ett bra jobb. Ge därför tydliga, ärliga och omedelbara reaktioner på varandras sätt att utföra arbetet såväl som arbetes resultat.

Tillit- Personalens erfarenhet, kunskap och vilja är en värdefull resurs som ska tillvaratas på bästa möjliga sätt. Tillit är ett nyckelord. Chefer ska lita till medarbetares omdöme och förmåga och vice versa. Släpp loss kreativitet och initiativförmåga. Tillåt nya arbetssätt.

Kompetensutveckling

För oss är kompetensutveckling en viktig fråga. Kompetensutveckling omfattar inte bara traditionell personalutveckling utan också lärande av annat slag både i arbetet och på fritid. Varje år har du och din chef ett medarbetarsamtal som utmynnar i en utvecklingsplan för nästkommande år.

Flexibilitet

I vår organisation har vi en flexibel syn på arbetstidens förläggning. Vi tycker att det är viktigt att kunna förena arbete och föräldraskap.

Uppföljning

Vartannat år följer vi upp arbetsmiljön genom enkäter till all personal.

Samverkansavtal

Avtalet ska tillvarata de anställdas kunskap och kompetens och skapa god arbetsmiljö där delaktighet och inflytande sker genom effektiva samverkansformer. Avtalet förutsätter en fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och de anställda och deras fackliga företrädare.

Var med och påverka

Vi ger dig stora möjligheter att påverka din arbetssituation genom de möjligheter vårt samverkansavtal ger dig. Du har möjlighet att vara med och påverka på:

 • individnivå
 • på arbetsplatsträffar
 • i samverkansgrupper.

Tillägg till föräldraförsäkring

Om du har varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10% av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar. Tillägget baseras på den lön som du hade den första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Semester

Vi erbjuder förskottssemester till våra anställda och du har totalt 25 semesterdagar per år. När du fyller 40 får du 31 semesterdagar och när du fyller 50 är du uppe i 32 semesterdagar.

Pension

Som anställd hos oss har du ett grundskydd bland annat i form av ålderspension och efterlevnadspension. Du bestämmer själv hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Flexibel arbetstid

I många av våra verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar kombinationen mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. I de verksamheter där schemaläggning krävs ska detta göras i samverkan med medarbetaren.

Ledarskapsprogram för chefer

Du som chef erbjuds att delta i ett ledarskapsprogram, som inkluderar block med personlig utveckling och block med mer "hårda" fakta och kunskaper du behöver ha med dig i ditt ledarskap.

Semesterväxling

Som medarbetare i Katrineholms kommun har du i vissa fall möjlighet att växla in innevarande års semesterdagstillägg mot extra ledighet. Detta görs i så fall efter överenskommelse med din chef.

Friskvårdsbidrag

Katrineholms kommun erbjuder sina medarbetare ett friskvårdsbidrag som ersätter en del av dina kostnader för motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden, upp till ett maxbelopp.

Kompensation vid sjukdom

Om du blir sjuk får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Därefter går AFA-försäkringen in.

Hälsoinspiratörer

Vi uppmuntrar och värnar om den enskilde medarbetarens hälsa. Vi arbetar aktivt på olika sätt i förvaltningarna beroende på hur verksamheten tillåter. På varje förvaltning finns det hälsoinspiratörer som verkar för att inspirera sina kollegor till en hållbar livsstil och planera hälsofrämjande aktiviteter. Personalavdelningen har en hälsopedagog som arbetar aktivt med förvaltningarna inom hälsoområdet.

Företagshälsovård

Katrineholms kommun har upphandlat företagshälsovård som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.

Avtalsförsäkring

Medarbetare i Katrineholm kommun är försäkrade sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Förmånsdator och förmånscykel

Skulle du vilja ha en modern dator eller skaffa dig en fin cykel till ett bra pris, finns chansen nu. Det är nämligen möjligt genom ett samarbete mellan Katrineholms kommun och Ecochange. Både cyklarna och datorerna finns i flera olika modeller med tillbehör av olika slag. Utrustningen hyr du under tre år genom bruttolöneavdrag. Alla som har en tillsvidareanställning kan ta del av erbjudandet. Vill du sedan lösa ut datorn och/eller cykeln har du möjlighet att göra det

Personalförening

Personalföreningen i Katrineholm kommuns ska verka för hälsofrämjande aktiviteter bland anställda i Katrineholms kommun samt bidra till att medarbetarna hittar ”lusten och livsglädjen”. Föreningen drivs ideellt av våra medarbetare och erbjuder allt från motionsaktiviteter till utflykter till förmånliga priser.

Communis - för anställda

Katrineholms kommuns intranät heter Communis. Du som är anställd kan logga in via länken i sidfoten med dina vanliga inloggningsuppgifter.