Projekt IBIS

IBIS är ett länssammanhållet projekt i Sörmland som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Projektets målgrupp är nyanlända inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Viadidakt är en aktör inom delprojekt Katrineholm-Vingåker.

I delprojektet är målgruppen invandrare som har uppnått SFI-nivå B och är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Delprojektet är inriktat på att hitta lösningar för deltagarna så att de undviker att hamna i kommunernas försörjningsstöd efter avslutad etableringstid.

Det handlar om att arbeta för att deltagarna kommer ut i arbete och blir självförsörjande, går vidare till studier eller blir kvalificerade för annan typ av försörjning, exempelvis ersättning från Försäkringskassan.

Deltagarna kommer att delta i projektet parallellt med SFI-studier. Varje grupp kommer att bestå av 15 deltagare från en och samma språkgrupp. Deltagarna är inskrivna i projektet upp till 6 månader, under de första 9 veckorna deltar deltagarna i hälsoskolan en dag i veckan. Insatsen leds av en sjukvårdsutbildad hälsosamordnare tillsammans med tolk.

Varje utbildningstillfälle har ett tema där olika specialistkompetenser medverkar såsom psykolog, dietist, arbetsterapeut. Syftet är förutom att förbättra deltagarnas hälsostatus också att bygga upp en modell som minskar målgruppens sjukvårdskonsumtion. Insatsen ska också bidra till att få fram preliminära funktionsbedömningar för deltagarna. Personer som på grund av svåra funktionshinder eller svåra hälsoproblem inte kan tillgodogöra sig ordinarie SFI-undervisning ska erbjudas andra insatser inom ramen för delprojektet.

Två dagar i veckan har deltagarna språkträning inriktad mot hälsa och arbetsmarknad och två dagar i veckan genomförs insatser som är inriktade på att förbereda deltagarna inför inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Insatser såsom studiebesök på arbetsplatser, CV-skrivning, storytelling, vägledningssamtal och föreläsningar om hur det fungerar på en svensk arbetsplats.

När hälsoskola och funktionsbedömning är avklarad startar matchningen mot arbete för de deltagare som bedöms vara anställningsbara. Matchningen sker med hjälp av Yrkeskompetensbedömning samt praktik hos företag med rekryteringsbehov.

Projektet pågår under tiden 1 mars 2016 till 31 december 2018 med analysfas under tiden 1 mars 2016 till 31 juli 2016, genomförandefas under tiden 1 augusti 2016 till 31 oktober 2018 och en avslutningsfas under tiden 1 november 2018 till 31 december 2018.

Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Projektledare Anders Jacobsson, telefon 0150-577 36.