Åtgärder i fysiska miljöer och skyltning

Det finns många brister att åtgärda inom den fysiska tillgängligheten. Vissa brister är enkelt och billiga att åtgärda. Mycket av dem är till stor del redan åtgärdade. Men allt kan göras bättre och mycket kan kompletteras kontinuerligt. 
Vissa brister är så stora, konstnadskrävande eller komplicerade att de ligger utanför Viadidakts möjlighet, budget eller ansvarsområde att komma till rätta med. Dock upprättas planer för hur vi ska jobba vidare med dessa och samarbeta med andra aktörer.

Ny skyltning

Under januari och februari 2012 skyltades Viadidakts samtliga lokaler om med tillgänglighetsanpassade och standardiserade skyltar. Inomhusskyltarna är reflexfria, svagt svängda, har höga kontraster och placeras på rekommenderad höjd (cirka 150 cm från golv). Den nya skyltstandarden ökar igenkänningen i Viadidakts lokaler samtidigt som hanteringen rationaliseras genom standardiserade och enkla mallar.

Några exempel på inomhusskyltning tidigare (med vissa tillgänglighetsproblem i utformning, färg- och materialval)

Exempel på olika inomhusskyltning innan omskyltningen.

Exempel på ny inomhusskyltning

Exempel på nya kontorsrumsskyltar


Samtliga toaletter har fått standardiserade högkontrastskyltar som även är taktila vilket innebär att personer med synnedsättning kan känna symbolerna.
Vissa utomhusskyltar har uppdaterats med en ny design som har hög kontrast och tydlighet.

Ökade kontraster i inomhusmiljöerna

I samband med renovering och ommålning i vissa av Viadidakts lokaler har tillgänglighetsaspekten med ökade kontraster varit en del i underlaget för  material- och färgval.

Varierad färgsättning på väggar och dörrar samt nödbelysning Nödutgångsskyltning, varierad färgsättning på väggar vid nischer, viss kontrast i golvmatta.

Fler åtgärder i den fysiska miljön

Flera brister i den fysiska miljön är lätta och billiga att åtgärda. Några fler exempel som redan är åtgärdade eller påbörjade är:

 • Kontrasthöjande halkskydd som i vissa fall är efterlysande i trappor.
 • Golvmarkeringar med kontrastverkan för att visa exempelvis åt vilket håll dörrar öppnas (t.ex. toalett- och entrédörrar)
 • Avställningsytor och krokar som är tillgänglighetsanpassade på toaletterna.
 • Möbler och saker i korridorer och entréer ses över och flyttas så att de inte utgör framkomlighetshinder.
 • Utmärkning av glasväggar och glasdörrar som kan vara svåra att uppmärksamma.
 • Automatiska dörröppnare på tunga dörrar.

Exempel på brister som helt eller delvis måste åtgärdas av andra aktörer:

 • Avvikande markbeläggning för ökad kontrast vid exempelvis entréer.
 • Fler handikapparkeringar i nära anslutning till Viadidakts lokaler.
 • Installation av dörröppnare.
 • Avfasning eller borttagning av trösklar.
 • Installation av hissar som rymmer rullstolsburna.
 • Handikapptoaletter som uppfyller minimimått.
 • Installation av brandlarm i vissa lokaler.
 • Komplettering av befintliga brandlarm så att de kan uppfattas av personer med hörselskada.

Stora problem som leder till lokalbyte

Gula huset på Drottninggatan

Vissa lokaler som till exempel Gula huset på Drottninggatan 14 i Katrineholm bedöms ha så stora brister i tillgängligheten att lokalerna helt måste ersättas. Med start hösten 2012 kommer därför Viadidakt att byta lokaler och åter flytta in i Vita huset på Drottninggatan 18.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*