Inventering, beslut och uppföljningar

Efter en utbildning i tillgänglighetsinventering 2010 genomfördes sommaren 2011 flera olika systematiska inventeringar i de lokaler som Viadidakt bedrev verksamhet samt om Viadidakts information.

Inventeringarna sammanställdes i en rapport där alla brister som framkom vid inventeringarna beskrevs och prioriterades så här:

1: Kan åtgärdas snarast utan större extra kostnader.
2: Kan åtgärdas på sikt/måste hanteras i plan och budget.
3: Svårt att åtgärdas/behöver utredas vidare, eventuellt tillsammans med annan aktör.
4: Kan åtgärdas om behov uppstår.

Bild från tillgänglighetsinventeringen

Så här har Viadidakt jobbat vidare för bättre tillgänglighet

 • 20 september 2011 godkände Viadidaktnämnden rapporten med inventering och gav  förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med konkreta genomförandeplaner, att samtliga fastighetsägare skulle tillskrivas med begäran om åtgärder, att Viadidakt skulle lämna Gula huset på Drottninggatan 14-16 i Katrineholm samt att återrapportering skulle ske till nämnden våren 2012.
 • 29 september tillskrevs fastighetsägarna där Viadidakt har verksamheter. Viadidakt begärde att åtgärdsplaner skulle upprättas och att förvaltningen skulle få en rapport senast 16 december 2011. Endast en hyresvärd återrapporterade.
 • I mars 2012 påminndes övriga fastighetsägare om åtgärdsplaner och återrapportering.
 • Under februari och mars 2012 upprättades en prioriterad åtgärdslista och underlag togs fram för de brister som kategoriserats till 2-4.
 • Katrineholms kommuns lokalresursgrupp beslutade att Viadidakt får återvända till Vita huset på Drottninggatan och därmed kan lokalerna i Gula huset med sina stora tillgänglighetsproblem ersättas.
 • I april tillskrevs service- och teknikförvaltning i Katrineholm om önskemål om fler tillgänglighetsanpassade besöksparkeringar och tydligare ledstråk till entréer vid Kullbergska huset och Röda huset.
 • 24 maj 2012 fick Viadidaktnämnden en återrapportering av tillgänglighetsarbetet. Nämnden beslutade bland annat att förvaltningen skulle arbeta vidare med frågorna men att vissa större frågor som inte ryms i nämndens budget skulle skickas vidare till kommunfullmäktigeförsamlingarna i Katrineholm och Vingåker. Se pdf-fil till höger.
 • Till budgeten 2013 begärde Viadidaktnämnden extra investeringsmedel från kommunfullmäktige för större fysiska tillgänglighetsförbättringar som exempelvis handikapptoalett i Kullbergska huset, dörröppnare, ramper samt brandlarm i vissa lokaler. Fullmäktige beviljade inga extra medel för det fortsatta tillgänglighetsarbetet.
 • Hösten/vintern 2012 flyttade Viadidakt verksamhet från Gula huset på Drottninggatan 14-16 till Vita huset på samma gata. Gula huset revs våren 2013.
 • 2013 monterades en ramp på baksidan till Kullbergska huset.
 • I juni 2014 påpekades åter behovet av förbättrad tillgänglighet i Röda huset på Kungsgatan 19.
 • 2014 monterades elektrisk dörröppnare till alternativ entré till Kullbergska huset och taktilt golvstråk från huvudentré till receptionen.
 • Till budgeten 2015 begärde Viadidakt extramedel för större tillgänglighetsåtgärder som till exempel hiss i Röda huset.
 • 15 december 2014: Viadidaktnämnden får en återrapport om status i Viadidakts tillgänglighetsarbete.
 • Under 2014 sker markering på parkeringsplatsen utanför huvudentrén till Vita huset så att inga bilar parkerar där. En upphöjning med kantsten tas bort vid entrén för att underlätta framkomligheten.
 • Hösten 2015: Nya tillgänglighetsinventeringar i nya lokaler (Värmbol och Friggagatan 5).
 • 29 februari 2016: Rapport med plan för vidare åtgärder presenteras i Viadidaktnämnden.
Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidakt
Telefon: Katrineholm 0150-48 80 90, Vingåker 0151-193 00

Kontaktperson

Kommunikatör Jenny Henriksson
Telefon: 0150-569 66
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidakt
* = Obligatorisk uppgift
*