22 april 2013

Aktuellt från Viadidaktnämndens möte 22 april

Måndag 22 april höll Viadidaktnämnden sitt sammanträde. Här kan du läsa om några av frågorna som diskuterades på mötet.

Information om projekt Ekusia

Personal från Viadidakt deltar just nu i ett länsgemensamt projekt som kallas Ekusia. Viadidakts arbetsmarknadschef Eva Gustafsson berättade om projektet som går ut på att skapa socioekonomiska analyser för att planera insatser och räkna på de vinster samhället kan göra genom olika sociala satsningar. Projektet delfinansieras av bland annat Europeiska integrationsfonden.

Information om projekt EgenKraft

Projektledare Thomas Ronach berättade om Viadidakts projekt EgenKraft. Projektet som delfinansieras av EU ska underlätta för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden och utgår från individens egen motivation. Bland annat erbjuder EgenKraft körkortsteori, praktik, it-utbildning, samhällsorientering, information om att driva företag och utbildning i svenska. Projektet omfattar cirka 60 deltagare i sexmånadersperioder. Hittills har 107 deltagare deltagit i EgenKraft och när projektet avslutas i juni 2014 ska 240 personer ha varit inne i verksamheten. Deltagarna har hittills bestått av 46 procent kvinnor och 54 procent män. 18 procent av deltagarna kommer från Vingåkers kommun och 82 procent från Katrineholms kommun.

Information om Viadidakts verksamhet inom ungdomstorget

Tobias Sander och Mia Bärlin rapporterade om ungdomstorgets verksamhet som är Viadidakts "ingång" för ungdomar och unga vuxna. Inom ungdomstorget har man kontakt och verksamhet för ungdomar (16-25 år) som är inskrivna på arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna. Alla i åldersgruppen är välkomna till ungdomstorget för att få stöd för att komma in på arbetsmarknaden eller studier. Det som bland annat erbjuds via ungdomstorget är hälsa, samhällsinformation, personlig utveckling, praktik och studie- och yrkesinspiration. Sedan starten i september 2010 har 440 ungdomar varit med i verksamheten varav 60 procent var killar och 40 procent tjejer.

Ekonomisk rapport

Förvaltningsekonom Conny Löfström berättade om inkörningsproblem med Katrineholms kommuns nya ekonomisystem. Ekonomiprognosen visar just nu +100 000 kr till årets slut. Problem med redovisningar och felaktigt underlag i ett tidigare EU-finansierat projekt gör att osäkerheten är stor om Viadidakt kan få tillbaka sökta EU-medel som nu finns som fordran.

Information om utbildningsfrågor

Med anledning av förra årets inspektion från Skolinspektionen fick nämnden en rapport om hur strukturen på det systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen är tänkt.  

180 elever inom sfi ska få utbildning under sommaren.

Information om arbetsmarknadsfrågor

Sommarens feriearbeten

96 ungdomar har fått feriearbete i Vingåkers kommun och 292 har sökt och fått ett feriearbete i Katrineholms kommun.

Arbetslöshetsstatistik för mars

I riket var 8,7 procent arbetslösa i mars, 11, 4 procent i Sörmland, 13,1 procent i Katrineholms kommun och 11,9 procent i Vingåkers kommun.

Övriga rapporter

Förvaltningschef Jan Berthelsen rapporterade bland annat om Viadidakts deltagande i Stora besöksdagen i Vingåker då flera företag besöktes.

Viadidakt har fått uppdrag om att ordna en arbetsmarknadskonferens i höst för kommunerna runt Kolmården.

Ägarsamråd har skett mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner. Samverkansavtalet mellan ägarkommunerna ska uppdateras där bland annat gemensam planering inför Viadidakts planerings- och budgetprocess och mål ska samordnas.

Remiss om statsbidrag inom flyktingmottagandet

Viadidaktnämnden besvarade en remiss från kommunrevisorna i Katrineholms kommun om hanteringen av statsbidraget för flyktingmottagandet i Katrineholm. I remissvaret påpekas bland annat att Viadidakt bör ha ett tydligare uppdrag om samordningen av medel till flyktingmottagandet i Katrineholms kommun.

Ansökan om medel för yrkesutbildningar

Regeringen har anslagit extra pengar till yrkesutbildningar för vuxna i år och nästa år. Viadidaktnämnden beslutade att ansöka om ökade medel för yrkesutbildningar. I första hand kommer eventuella nya platser erbjudas inom teknik och omvårdnad.

Nästa möte blir 17 juni i Vingåker.

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*