Så styrs kommunen

Domarklubba och lagbok, foto: Johan Nygren

Kommunallagen styr kommunens verksamhet. Lagen ger stort utrymme för kommunen att själv bestämma på vilket sätt den ska sköta sina uppgifter och hur den ska fördela sina resurser. Kommunen beslutar till exempel själv om hur stor skatten ska vara.

Kommunen styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige består av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna. Under nämnderna finns förvaltningar med tjänstemän som utför det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna kan vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

I Katrineholm finns totalt 10 nämnder, inklusive kommunstyrelsen och valnämnden och 8 stycken förvaltningar.