För dig som är förtroendevald i vård- och omsorgsnämnden

Sammanställning över styrdokument som är bra att känna till för dig som förtroendevald i vård- och omsorgsnämnden

 

Kommunala styrdokument

Vård- och omsorgsnämndens nämndreglemente (KFS 1:18)

Allmänt nämndreglemente (KFS 1.16)

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Miljöpolicy

Personalpolitiskt program

Avgifter inom vård och omsorg enligt SoL - maxtaxa (KFS 4.22)

Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13)

Färdtjänsttaxa (KFS 4.14)

Anvisningsdokument för föreningsbidrag

 

Nämndspecifika styrdokument

Plan med budget 2018-2020

Delegationsordning gällande från 1 juli 2018

Inriktningsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015-2018

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen

Värdegrund för vård- och omsorgsförvaltningen

Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom (beslut VON 2016-10-27, § 101 att förvaltningen ska följa)

Fonder - beskrivning av vård- och omsorgsnämndens

Riktlinje för nämndens samrådsorganisation från 1 februari 2018

Riktlinje för vård- och omsorgsnämndens föreningsstöd

 

Övrigt

Sammanträdesplan för kommunen

 

Lagar inom nämndens ansvarsområde

Förvaltningslagen (FvL) SFS 1986:223)

Kommunlagen (KL) SFS 1991:900

Offentlighets- och sekretesslag (OSL) SFS 2009:400

Socialtjänstlagen (SoL) SFS 2001:453

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SFS 1993:387

Socialförsäkringsbalken (SFB) SFS 2010:110

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) SFS 1982:763

Patientdatalag (PDL) 2008:355

Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m. (BAB) SFS 1992:1574

Lag om färdtjänst SFS 1997:736

Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735

Så här kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor (broschyr Arbetsmiljöverket)

Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt anställda (broschyr)

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*