Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade. Nämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap §§ 5 och 7 samt 7 kap § 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag.

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även:

  • ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende från 18 år enligt avtal om skatteväxling med Landstinget Sörmland. Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) § 18,
  • ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende enligt socialtjänstlagens 5 kap §§ 5 och 7 samt 7 kap § 1 och för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag,
  • betalningsansvar Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
  • prövning av bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m.,
  • prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst,
  • folkhälsoarbete inom äldreomsorg och område funktionsstöd,
  • verksamhet med personligt ombud,
  • valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. 
 
Under vård- och omsorgsnämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen.

Nämndens ordförande är Ulrica Truedsson (S).

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*