Ärendeförteckning 2009 vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde 2009-01-29

§ nr Ärende/beslut


1. Fastställande av dagordning
2. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2008)
3. Genomgång av regelverket gällande utlämnande av allmänna handlingar
4. Aktuell information från verksamhetschefer
5. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Allmänhetens frågestund
8. Information om arbetet med kost och nutrition
9. Redovisning av statistik gällande visstidsanställda, övertid och fyllnadstid
10. Vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget 2009-2011 – fastställande av revidering
11. Utredning om anmälan enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen
12. Sammanställning över anmälda missförhållanden och vidtagna åtgärder enligt Lex Sarah och LSS under 2008
13. Upphandling av resor till och från daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt förslag om återinförande av avgift
14. Redovisning av uppdrag i äldreomsorgsplanen om förlängt öppethållande av dagverksamhet för demenssjuka
15. Resultat av kvalitetsbarometern inom äldreomsorgens särskilda boenden hösten 2008
16. Information om den planerade gruppbostaden enligt LSS för yngre vuxna i kv. Mejseln, Katrineholm
17. Översyn av dagverksamheten inom äldreomsorgen
18. Yttrande över motion om möjlighet att välja rökfri hemtjänst
19. Ansökan om stimulansbidrag för utredning om införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV)
20. Sammanställning av Lex Maria ärenden under 2008
21. Redovisning av avvikelsehantering inom vård- och omsorgsförvaltningen 2008
22. Gemensam riktlinje och rutin för avvikelsehantering inklusive anmälan enligt SoL/Lex Sarah, HSL/Lex Maria och LSS
23. Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål perioden juli-december 2008
24. Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2009
25. Meddelanden
26. Övriga frågor

Sammanträde 2009-02-26

§ nr Ärende/beslut


27. Fastställande av dagordning
28. Aktuell information från ordföranden/verksamhetschefer
29. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
30. Redovisning av delegationsbeslut
31. Allmänhetens frågestund
32. Yttrande till länsstyrelsen med handlingsplan efter uppföljning av tillsyn på dagverksamheten Furukällan
33. Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Årsta Gård Sköldinge AB att bedriva enskild verksamhet enligt LSS samt rapport från tillsynsbesök
34. Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt LSS samt rapport från tillsynsbesök
35. Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Stiftelsen Barnens Dag om förändring av befintligt tillstånd enligt LSS
36. Yttrande över motion om att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag i syfte att underlätta införandet av lagen om valfrihet
37. Kultur som friskvårdsfaktor - ett program för kulturens roll och en strategi för kulturen som friskvårds- och behandlingsfaktor i äldreomsorgen
38. Resultat av brukarenkät inom handikappomsorgen hösten 2008
39. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhet år 2008
40. Redovisning från genomförd internkontroll av ekonomiska transaktioner
41. Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen år 2008
42. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen under 2008
43. Sammanställning över tillbud och arbetsskador inom vård- och omsorgsförvaltningen under 2008
44. Diverse fyllnadsval
45. Meddelanden
46. Övriga frågor

Sammanträde 2009-04-23

§ nr Ärende/beslut


47. Fastställande av dagordning
48. Information om hemtjänstens planeringssystem TES
49. Aktuell information från verksamhetschefer
50. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
51. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2009)
52. Redovisning av delegationsbeslut
53. Allmänhetens frågestund
54. Om- och tillbyggnad av Lövåsens vårdboende
55. Utredning med anledning av allvarlig händelse enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen och 24 a § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
56. Redovisning av samtliga inkomna domar till vård- och omsorgsnämnden under 2008
57. Verksamhetsberättelse 2008 och verksamhetsplan 2009 för personliga ombud
58. Delrapport till länsstyrelsen gällande stimulansbidrag till ett varaktigt stöd för anhöriga för år 2008
59. Fastställande av slutdatum för nedläggning av Åsgårdens vårdboende
60. Redovisning av uppdrag om översyn av rutiner för inköp och tvätthantering
61. Handlingsplan för uppdrag utifrån rapporten ”Framtidens goda boende för äldre”
62. Meddelanden
63. Övriga frågor

Sammanträde 2009-05-28

§ nr Ärende/beslut


64. Avtackning
65. Fastställande av dagordning
66. Aktuell information från verksamhetschefer
67. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
68. Redovisning av delegationsbeslut, delvis sekretess
69. Allmänhetens frågestund
70. Muntlig redovisning av kostnad per brukare (KPB) 2008
71. Redovisning till länsstyrelsen av planerade åtgärder efter tillsyn över arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
72. Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Änglagårdens behandlingshem i Valla om tillstånd att bedriva enskild verksamhet
73. Svar på länsstyrelsens tillsyn av korttidsvistelse inom området Barn och Ungdom, vård- och omsorgsnämnden, Katrineholm
74. Redovisning av uppdrag att fram en plan för uppsökande och informerande verksamhet inom handikappomsorgen
75. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade
76. Redovisning av genomförda förbättringar inom hemtjänst och särskilt boende – jämförelseprojektet Mellannyckeln
77. Redovisning av stimulansmedel inom äldreomsorgen samt ansökan för 2009
78. Direktiv för utredning om förutsättningarna för införande av valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen
79. Delårsrapport nr 1/2009 för vård- och omsorgsnämnden (tertialuppföljning)
80. Återrapportering samt förlängning av övertids- och anställningsstopp
81. Meddelanden
82. Övriga frågor

Sammanträde 2009-08-27

§ nr  Ärende/beslut

83. Fastställande av dagordning
84. Aktuell information från ordföranden och verksamhetschefer
85. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
86. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2009)
87. Redovisning av delegationsbeslut
88. Allmänhetens frågestund
89. Yttrande över reviderad biblioteksplan för Katrineholms kommun 2009-2011
90. Yttrande över motion om att Katrineholms fullmäktige bör införa de vanebildande läkemedlen i kommunens alkohol- och drogpolitiska program
91. Yttrande över förslag till drogpolitiskt program för Katrineholms kommun 2009-2012
92. Yttrande över motion om att Katrineholms kommun aktivt ska följa upp varje Lex Maria- eller Lex Sarah-anmälan med ett pressmeddelande – ”Lex Pressmeddelande”
93. Ändrade tider för redovisning av uppdrag utifrån rapporten ”Framtidens goda boende för äldre”
94. Förslag till övergripande planering med budget 2010-2012 för vård- och omsorgsnämnden
95. Meddelanden
96. Övriga frågor

Sammanträde 2009-09-17

§ nr  Ärende/beslut

97. Fastställande av dagordning
98. Aktuell information från ordföranden och verksamhetschefer
99. Redovisning av delegationsbeslut
100. Allmänhetens frågestund
101. Lägesrapport från förändringsarbetet av daglig verksamhet enligt LSS (Resurscenter)
102. Delårsrapport 2/2009 (tertialuppföljning) för vård- och omsorgsnämnden
103. Redovisning av genomförd internkontroll av ekonomiska transaktioner
104. Återremiss - Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Vändzonen HVB AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet samt tillsynsrapport
105. Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Sjöboda Gård AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet
106. Redogörelse av åtgärder efter tillsyn med anledning av anmälan enligt § 24 a lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
107. Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål januari-juni 2009
108. Trygghetsmätning av Fixar Malte-verksamheten.
109. Kompetensutvecklingsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2010
110. Begäran om entledigande av uppdrag att vård- och omsorgsförvaltningen skall vara kansli till de kommunala handikapp- och pensionärsråden
111. Meddelanden
112. Övriga frågor

Sammanträde 2009-11-05

§ nr  Ärende/beslut

113. Fastställande av dagordning

114. Återkoppling av genomförd enkät om ansvarsutövande

115. Aktuell information från verksamhetschefer

116. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper

117. Redovisning av delegationsbeslut

118. Allmänhetens frågestund

119.  Information om Näckrosprojektet

120. Yttrande över motion om upphandlingsrutiner i Katrineholms kommun

121. Redovisning av processkartläggningen inom hemtjänsten

122. Yttrande över förslag till avtal om överlåtande av hälso- och sjukvårds­insatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län samt skatteväxling

123. Förslag till patientavgifter som en följd av avtal om överlåtande av
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands

124. Diverse fyllnadsval

125. Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2010

126. Meddelanden

127. Uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen att utreda möjligheten att skapa

ett trygghetsboende i KFAB:s fastighetsbestånd

Sammanträde 2009-12-10

§ nr  Ärende/beslut


128. Fastställande av dagordning
129. Aktuell information från verksamhetschefer
130. Information från Arbetsmiljöverkets kommuntillsyn
131. Information om uppsökande verksamhet
132. Redovisning av delegationsbeslut
133. Allmänhetens frågestund
134. Slutrapport till länsstyrelsen gällande stimulansmedel till ett varaktigt stöd för anhöriga åren 2006-2008
135. Ändring av regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun
136. Yttrande över motion om att utveckla Regionförbundet Sörmlands arbete
137. Redovisning av uppdrag om system för samlad information om aktivitetsutbudet för äldre
138. Redovisning av uppdrag om hemtjänstens framtida uppdrag
139. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag för år 2010
140. Projektdirektiv för införandet av ICF inom handikappomsorgen
141. Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen åren 2010-2012
142. Inrättande av brukarråd inom socialpsykiatrin
143. Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Vändzonen HBV AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet
144. Yttrande över revisionsrapporten Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande
145. Fyllnadsval av kontaktpolitiker i samrådsgrupp för Lövåsen samt vakanta platser
146. Meddelanden
147. Övriga frågor

 

 

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*