Ärendeförteckning 2008 vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde 2008-02-07

§ nr Ärende

1. Information om läkemedelsgenomgång
2. Fastställande av dagordning
3. Aktuell information från ordförande/verksamhetschefer
4. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
5. Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (fjärde kvartalet 2007)
6. Redovisning av delegationsbeslut
7. Avtackning
8. Allmänhetens frågestund
9. Sammanställning av Lex Maria ärenden under 2007
10. Sammanställning över anmälda missförhållanden och vidtagna åtgärder enligt Lex Sarah och LSS under 2007
11. Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål perioden juli-december 2007
12. Vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget 2008-2010 – fastställande av revidering
13. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhet år 2007
14. Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av budgetförutsättningarna för socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden”
15. Yttrande över ansökan från Stiftelsen Barnens Dag om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § LSS samt rapport från tillsynsbesök
16. Rapport över tillsynsbesök vid Vallmotorp Omsorg AB om fortsatt tillstånd att bedriva verksamhet i form av bostad med särskild service enligt LSS
17. Inrättande av en ny gruppbostad enligt LSS för yngre vuxna
18. Översyn av den dagliga verksamheten inom handikappomsorgen
19. Fortsatt medverkan i FoU i Sörmland – kommuner och landsting i samverkan (f.d. FoU Äldre)
20. Val av ny kontaktpolitiker, ledamot i budget-/bokslutsberedning, byggkommittén
21. Val av ny ledamot i boksluts-/budgetberedning, pensionärsrådet och kontaktpolitiker i hemtjänstområde Centrum
22. Val av ny ledamot i boksluts-/budgetberedning, fondgruppen och kontaktpolitiker för äldreboendet Lövåsen
23. Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämndens byggkommitté för kommande byggprojekt
24. Förtydligande av författningssamling
25. Meddelanden
26. Övriga frågor

Sammanträde 2008-03-13

§ nr Ärende

27. Fastställande av dagordning
28. Information från äldreomsorgens myndighetsfunktion
29. Aktuell information från ordförande/verksamhetschefer
30. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
31. Redovisning av delegationsbeslut
32. Allmänhetens frågestund
33. Verksamhetsberättelser för vård- och omsorgsförvaltningen år 2007
34. Inrättande av ett omvårdnadsboende inom socialpsykiatrin
35. Kartläggning av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg
36. Ansökan om medel ur den Europeiska socialfonden
37. Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel inom äldreomsorgen
38. Offentlig medfinansiering av projekt delfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden - ”Nya medicintekniska produkter och tjänster för morgondagens vård och omsorg”
39. Ansökan om utvecklingsstöd från Hjälpmedelsinstitutet
40. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
41. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen under 2007
42. Meddelanden
43. Övrigt

Sammanträde 2008-04-10

§ nr Ärende

44. Fastställande av dagordning
45. Information från äldreomsorgen – hemtjänst
46. Aktuell information från verksamhetschefer
47. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
48. Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (första kvartalet 2008)
49. Redovisning av delegationsbeslut
50. Allmänhetens frågestund
51. Nulägesrapport av Norrgläntan med anledning av genomlysning
52. Yttrande över ansökan från Stiftelsen Barnens Dag om ändring/komplettering av gällande tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
53. Rapport från tillsynsbesök vid Änglahusets behandlingshem AB i Björkvik
54. Svar på revisionsrapporten Gränsdragning mellan landstingets och kommunens arbetsuppgifter för personer med dubbeldiagnos
55. Information om statistik över tillbud och arbetsskador inom vård- och omsorgsförvaltningen
56. Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2008
57. Redovisning av uppdrag - Rutiner vid anställning av personal med fokus på referenstagning och intervjuer i syfte att bedöma tilltänkt anställds lämplighet
58. Yttrande över förslag till reviderat arkivreglemente
59. Muntlig redovisning från Yrkes-VM i Japan
60. Meddelanden
61. Övrigt

Sammanträde 2008-05-15

§ nr Ärende

62. Fastställande av dagordning
63. Information från äldreomsorgen – äldreboende
64. Aktuell information från verksamhetschefer
65. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
66. Redovisning av delegationsbeslut
67. Allmänhetens frågestund
68. Handlingsplan efter länsstyrelsens anmälan mot nämnden med anledning av handläggning av en anmälan enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen (Lex Sarah)
69. Handlingsplan efter länsstyrelsens tillsyn av Åsgårdens vårdboende
70. Handlingsplan efter länsstyrelsens uppföljning av beslut från tidigare verksamhetstillsyn på Lövåsens äldreboende
71. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap 2 § i socialtjänstlagen inom äldreomsorgen (Lex Sarah)
72. Införande av planeringssystem i hemtjänsten (TES)
73. Revidering av vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget för 2008
74. Delårsrapport 1/2008 (tertialredovisning) för vård- och omsorgsnämnden
75. Yttrande över ansökan från Sälltäppans behandlingshem AB om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen
76. Rapport från tillsynsbesök vid Kopparbols Behandlingshem AB, Björkvik
77. Byggkommitténs deltagande i studieresa
78. Kostnader för arkitektmedverkan i programarbete för ombyggnad av Lövåsens vårdboende
79. Val av ny kontaktpolitiker och ersättare i pensionärsrådet
80. Meddelanden
81. Övriga frågor

Sammanträde 2008-06-12

§ nr Ärende

82. Fastställande av dagordning
83. Redovisning av processkartläggningen inom äldreomsorgens hemtjänst
84. Aktuell information från verksamhetschefer
85. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
86. Redovisning av delegationsbeslut
87. Allmänhetens frågestund
88. Information om studiecirkel i brukarinflytande på socialpsykiatrin
89. Redovisning av erfarenheter av resursfördelningssystemet inom äldreomsorgen
90. Införande av planeringssystem i hemtjänsten (TES)
91. Upphävande av riktlinjer vid beslut om korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § 6 p (LSS)
92. Yttrande över ansökan från Änglagårdens behandlingshem i Valla om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § SoL
93. Yttrande över ansökan från Årsta Gård HB om tillstånd att bedriva enskild bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9
94. Yttrande över ansökan om ny föreståndare för boende och daglig verksamhet på Vallmotorp
95. Ställningstagande rörande resor till och från daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS
96. Ersättningar till kontaktpersoner, korttidsfamiljer och familjehem enligt LSS och SoL
97. Information om kvarstående uppdrag från planen för handikappomsorg
98. Meddelanden
99. Övriga frågor

Sammanträde 2008-09-04

§ nr Ärende

100. Fastställande av dagordning
101. Aktuell information från verksamhetschefer
102. Information om jämförelseprojektet inom äldreomsorgen (nätverket Mellannyckeln)
103. Redovisning av delegationsbeslut
104. Allmänhetens frågestund
105. Ansökan om projektmedel för vidareutveckling av stöd till anhöriga 2008/2009
106. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade enligt 14 kap 2 § i socialtjänstlagen inom äldreomsorgen (Lex Sarah)
107. Yttrande över remisser angående äldreboenden
108. Förslag till övergripande planering med budget 2009-2011 för vård- och omsorgsnämnden
109. Kompetensutvecklingsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2009
110. Meddelanden
111. Övriga frågor

Sammanträde 2008-10-09

§ nr Ärende

112. Fastställande av dagordning
113. Information om anhörigstöd och kultur- och fritidsverksamhet inom äldreomsorgen
114. Aktuell information från verksamhetschefer
115. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
116. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (tredje kvartalet 2008)
117. Redovisning av delegationsbeslut
118. Allmänhetens frågestund
119. Rapport från byggkommitténs m.fl. studieresa till Ystad och Uddevalla
120. Yttrande över motion om att på försök införa fria bussresor för färdtjänstberättigade och seniorer folkbokförda i Katrineholms kommun
121. Yttrande över motion om att införa ”Ute-Doris” och ”Ute Sune”
122. Delårsrapport nr 2/2008 för vård- och omsorgsnämnden (tertialredovisning)
123. Revidering av plan för intern kontroll av ekonomiska transaktioner
124. Redovisning av kvarvarande uppdrag från ”Plan för handikappomsorg – slutrapport från den politiska ledningsgruppen”
125. Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål perioden januari-juni 2008
126. Meddelanden
127. Övriga frågor

Sammanträde 2008-11-13

§ nr Ärende

128. Fastställande av dagordning
129. Information om projektet Gemensamt förhållningssätt ur ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv
130. Aktuell information från verksamhetschefer
131. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
132. Redovisning av delegationsbeslut
133. Allmänhetens frågestund
134. Information om skillnader i lagstiftning LSS/SoL/LASS
135. Redovisning av erfarenheterna av riktlinjer för serviceinsatser utan biståndsprövning
136. Redovisning av erfarenheter av vårdplaneringsteam inom äldreomsorgen
137. Helårsuppföljning samt framtida ledningsansvar för Fixar-Malteverksamheten
138. Översyn av dagverksamheten inom äldreomsorgen – återremiss
139. Gemensamma riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering inklusive anmälan enligt SoL/Lex Sarah, HSL/Lex Maria och LSS – återremiss
140. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning – återremiss
141. Yttrande över förslag till verksamhetsplan och budget 2009 för hjälpmedelsverksamheten
142. Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden år 2009
143. Val av ny ledamot i boksluts-/budgetberedning och pensionärsrådet samt vakant plats som kontaktpolitiker inom hemtjänstområde Centrum
144. Meddelanden
145. Övriga frågor

Sammanträde 2008-12-11

§ nr Ärende

146. Fastställande av dagordning
147. Genomgång av regelverket gällande utlämnande av allmänna hanteringar - inställd
148. Aktuell information från verksamhetschefer
149. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
150. Redovisning av delegationsbeslut
151. Allmänhetens frågestund
152. Lägesrapport från förändringsarbetet av daglig verksamhet enligt LSS (Resurscenter)
153. Förslag till nya avgifter inom handikappomsorgen samt ändring i gällande författningssamlingar
154. Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2009
155. Åtgärdsprogram för allergiförebyggande arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen år 2008-2011
156. Analys samt handlings- och tidsplan för jämförelseprojektet ”Hemtjänst och särskilt boende – en jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv” (Mellannyckeln)
157. Utredning enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen
158. Gemensamma riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering inklusive anmälan enligt SoL/Lex Sarah, HSL/Lex Maria och LSS – återremitterat
159. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
160. Revidering av dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden
161. Övertagande av kostnadsansvar för arbetstekniska drivaggregat/eldriven vårdarmanövrerad rullstol
162. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag för år 2009
163. Hantering av remissen Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)
164. Meddelanden
165. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*