Ärendeförteckning 2015, vård- och omsorgsnämndens protokoll

Sammanträde 2015-01-22

§ nr Ärende/beslut

1. Fastställande av dagordning
2. Vård- och omsorgsnämndens sammansättning 2015-2018 och presentation av ledamöter/ersättare
3. Information om ordning för ersättares tjänstgöring
4. Presentation av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter och chefer
5. Aktuell information från verksamhetschefer
6. Information om gällande reglemente och delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden
7. Information om gällande sekretessbestämmelser
8. Vård- och omsorgsnämndens arbetssätt
9. Fastställande av utskottsorganisation
10. Val av enskilt utskott
11. Val av bokslutsberedning
12. Bordlagt ärende - Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet
13. Sammanträdesdagar för 2015 och beslut om öppna sammanträden
14. Kommande utbildningsinsatser för vård- och omsorgsnämnden
15. Inriktningsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2015-2018
16. Muntlig information - Redovisning av uppdrag att utreda och ta fram underlag till verksamhets­föränd­ringar med anledning av negativ budgetavvikelse
17. Fastställande av övergripande plan med budget 2015-2017
18. Verksamhetsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015
19. Internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2015
20. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL o LSS avseende fjärde kvartalet 2014
21. Redovisning av delegationsbeslut
22. Meddelanden

Sammanträde den 26 februari 2015

§ nr Ärende

23. Fastställande av dagordning
24. Aktuell information från verksamhetschefer
25. Redovisning av delegationsbeslut
26. Allmänhetens frågestund
27. Information – Slutrapport från projektet hel-/deltid på Lövåsgården
28. Information - Projektrapport Mat är liv och lust (Lövåsgården)
29. Information – KKiK och Öppna jämförelser 2014
30. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verk­samhet år 2014
31. Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2014
32. Uppdrag om analys och åtgärder för att säkerställa budget i balans 2015 och framåt
33. Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet samt ekonomiska transaktioner 2014
34. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegations­ordning
35. Revidering av dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden
36. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre - Lex Sarah (övergrepp)
37. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre - Lex Sarah (utförande av insats/insats mot enskilds vilja)
38. Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgs­nämnden 2014
39. Redovisning av betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria-, Lex Sarah-anmälningar, yttranden till IVO och ärenden i patientnämnden under 2014
40. Redovisning av inkomna domar till vård- och omsorgs­nämnden under 2014
41. Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2014 samt ansökan om statsbidrag för 2015
42. Redovisning av tillbud och arbetsskador inom vård- och omsorgsförvaltningen under 2014
43. Redovisning av inkomna synpunkter perioden juli-december 2014
44. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen under 2014
45. Återrapport om vård- och omsorgsnämndens kvalitets­pris 2014
46. Val av representanter i pensionärsrådet mandatperioden 2015-2018
47. Val av fondgrupp mandatperioden 2015-2018
48. Val av byggkommitté för kommande byggprojekt mandatperioden 2015-2018
49. Val av kontaktpolitiker mandatperioden 2015-2018
50. Meddelanden

Sammanträde den 16 april 2015

§ nr Ärende

51. Fastställande av dagordning
52. Information om hemtjänst
53. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2015
54. Aktuell information från verksamhetschefer
55. Redovisning av delegationsbeslut
56. Allmänhetens frågestund
57. Riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens föreningsstöd
58. Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre
59. Inventering av tillgängligheten inom vård- och omsorgs­förvaltningen
60. Rapport från tillsyn natt inom vård- och omsorgsförvalt­ningen december 2014
61. Uppföljning av utförare inom hemtjänsten 2014 enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
62. Verksamhetsberättelse 2014 samt verksamhetsplan 2015 för personligt ombud
63. Meddelanden

Sammanträde den 4 juni 2015

§ nr  Ärende

64. Fastställande av dagordning
65. Information om Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD
66. Lägesrapport inför 2016
67. Aktuell information från verksamhetschefer
68. Redovisning av delegationsbeslut, delvis sekretess
69. Allmänhetens frågestund
70. Yttrande över remissen Förstudie om barnfattigdom i Katrineholm
71. Redovisning av åtgärder utifrån IVO:s tillsyn av nattbemanning vid Norrgläntans demensboende
72. Yttrande över revisionsrapporten Granskning av debiteringsrutiner inom vård- och omsorgsförvaltningen
73. Yttrande över motion om fler reserver för volymökningar
74. Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten, Lag om valfrihetssystem
75. Ansökan från TTM Omvårdnad AB att bli extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem
76. Ansökan från Alminia AB om att bli extern utförare inom hemtjänsten enligt Lagen om valfrihetssystem
77. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre – Lex Sarah (utebliven insats)
78. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2015
79. Utvärdering av vård- och omsorgsförvaltningens samrådsorganisation
80. Meddelanden
81. Trevlig sommar

Sammanträde den 27 augusti 2015

§ nr  Ärende

82. Fastställande av dagordning
83. Information om anhörigstödet och kultur- och fritidsverksamheten
84. Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris för 2015
85. Aktuell information från verksamhetschefer
86. Redovisning av delegationsbeslut
87. Allmänhetens frågestund
88. Återredovisning av medel ur särskilt anslag för aktivering av brukare inom äldreomsorgen
89. Placering av ny samlad gruppbostad enligt LSS
90. Åtgärdsplan utifrån nattillsyn inom vård- och omsorgsförvalt¬ningen december 2014
91. Förslag om höjning av avgifter inom vård och omsorgs¬nämndens verksamhet
92. Vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018
93. Förslag på fördelning av stimulans¬medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen
94. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade – brist i omsorg (Lex Sarah)
95. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade – brist i handläggning (Lex Sarah)
96. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2015
97. Val av kontaktpolitiker för Norrgläntans demensboende
98. Meddelanden

Sammanträde den 24 september 2015

§ nr Ärende

99. Fastställande av dagordning
100. Information om medborgarfunktionens myndighetsutövning
101. Aktuell information
102. Redovisning av delegationsbeslut
103. Allmänhetens frågestund
104. Slutrapport och projektavslut - Hälsofrämjande förhållningssätt inom funktionshinderområdet
105. Nattfasta - resultatmål våren 2015
106. Yttrande över remissen måltidspolitiskt program
107. Yttrande över remissen idrottspolitiskt program
108. Revisionsrapporten Granskning av personaltätheten inom äldreomsorgen
109. Delårsrapport 2015 för vård- och omsorgsnämnden
110. Lex Sarah - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (utebliven insats LS 16)
111. Meddelanden

Sammanträde den 29 oktober 2015

§ nr Ärende

112. Fastställande av dagordning
113. Information om barn och ungdomsverksamheten inom funktionshinderområdet
114. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2015
115. Aktuell information från verksamhetschefer
116. Redovisning av delegationsbeslut
117. Allmänhetens frågestund
118. Information om FoU i Sörmlands projekt Trampa för liv och lust - aktivitetscykeln jDomeBikearound
119. Revidering av samrådsorganisation för vård- och omsorgsförvaltningen
120. Yttrande till IVO med redovisning av hur ej vidtagna åtgärder utifrån lex Sarahanmälan vid servicehus genomförs
121. Lex Sarah 17 - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (brist i trygghetslarm/utebliven insats)
122. Lex Sarah 18 - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (brist i trygghetslarm/utebliven insats)
123. Lex Sarah 19 - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (brist i utförande av insats)
124. Lex Sarah 20 - Anmälan om missförhållanden i omsorg om personer med funktionsnedsättning (hantering av larm)
125. Sammanträdesdagar för 2016
126. Meddelanden
127. Avtackning

Sammanträde den 10 december 2015

§ nr Ärende

128. Fastställande av dagordning
129. Aktuell information från verksamhetschefer
130. Redovisning av delegationsbeslut
131. Allmänhetens frågestund
132. Synpunkter på Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del landsbygd
133. Fastställande av vård- och omsorgsnämndens plan med budget 2016-2018
134. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens förenings¬bidrag 2016
135. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2016
136. Internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2016
137. Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal mellan vård- och omsorgsnämnden och Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
138. Ombudgetering av investeringar år 2015
139. Kulturstrategi för barn och unga i Katrineholms kommun 2016-2019
140. Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*