Ärendeförteckning 2016, vård- och omsorgsnämndens protokoll

Sammanträde den 28 januari 2016

§ nr Ärende

1. Fastställande av dagordning
2. Information om Lagen om valfrihetssystem (LOV)
3. Aktuell information från verksamhetschefer
4. Rapportering av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2015
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Allmänhetens frågestund
7. Ägarbyte Din Hemvård & Service BCK AB (extern utförare av hemtjänst)
8. Yttrande över motion om "Rätten till vind i håret"
9. Revidering av riktlinje för avvikelsehantering
10. Nattillsyn inom vård- och omsorgsförvaltningen
11. Revidering av delegationsordningen
12. Sammanställning av inkomna domar 2015
13. Sammanträdestider för brukarråd och medborgardialoger
14. Återrapport om nämndens kvalitetspris 2015
15. Meddelanden
16. Val av ny kontaktpolitiker för Malmgårdens vårdboende, område 3

Sammanträde den 2 mars 2016

§ nr Ärende

17. Fastställande av dagordning
18. Information om vårdboende (områdeschef Stefan Ivarsson)
19. Aktuell information från verksamhetschefer
20. Redovisning av delegationsbeslut
21. Allmänhetens frågestund.
22. Redovisning av arbetsskador och tillbud år 2015
23. Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet samt ekonomiska transaktioner 2015
24. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2015
25. Anhållan om utökad ram för arbetskläder inom vård- och omsorgsnämnden
26. Verksamhetsberättelse 2015 och verksamhetsplan 2016 för personligt ombud
27. Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2015
28. Redovisning av avvikelser, ärenden enligt lex Maria, Inspektionen för vård och omsorg, patientnämnden, lex Sarah samt betalningsansvar under år 2015
29. Redovisning av inkomna synpunkter perioden juli-december 2015
30. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2015
31. Yttrande över remiss med förslag till revidering av övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd
32. Meddelanden
33. Avtackning

Sammanträde den 21 april 2016

§ nr Ärende

34. Fastställande av dagordning
35. Redovisning av resultat från kvalitetsmätningar och analysarbete
36. Aktuell information från verksamhetschefer
37. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2016
38. Redovisning av delegationsbeslut
39. Information inför kommande medborgardialoger
40. Allmänhetens frågestund
41. Redovisning till IVO över vidtagna och planerade åtgärder utifrån föreläggande gällande Norrgläntan
42. Återrapport från uppdrag om samordnad vård och omsorg på hemmaplan för individer med samsjuklighet
43. Lex Sarah 8 - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (brist i utförande av insats (utebliven insats)
44. Lex Sarah 4 - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (utebliven insats)
45. Lex Sarah 5 - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (brist i tillsyn)
46. Revidering av riktlinje för vård- och omsorgsnämndens samrådsorganisation
47. Valärenden
48. Meddelande

Sammanträde den 2 juni 2016

§ nr Ärende

49. Fastställande av dagordning
50. Information om personalförsörjning och utmaningar
51. Aktuell information från verksamhetschefer
52. Redovisning av delegationsbeslut
53. Allmänhetens frågestund
54. Lägesbeskrivning, utmaningar och planeringsunderlag för funktionshinderområdet (Case 2030)
55. Kompletterande redovisning till IVO utifrån föreläggande gällande Norrgläntan
56. Återkoppling av vidtagna och planerade åtgärder utifrån förvaltningens nattillsyn november 2015
57. Redovisning av nämndens medborgardialoger och brukarråd våren 2016
58. Inriktningsbeslut - funktionsbeskrivning för nytt äldreboende
59. Uppföljning av genomförandeplaner
60. Yttrande över motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende
61. Lex Sarah 3 - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (bristande kommunikation)
62. Lex Sarah 7 - Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre (brist i utförande av insats)
63. Meddelanden

Sammanträde den 1 september 2016

§ nr Ärende

64. Fastställande av dagordning
65. Nattfasta – resultatmål våren 2016
66. Aktuell information från verksamhetschefer
67. Redovisning av delegationsbeslut
68. Allmänhetens frågestund
69. Rapport från brukarrevision inom socialpsykiatrins verksamheter
70. Yttrande över remissen En god hälsa för alla barn och ungdomar - utmaningar 2017-2019
71. Ombudgetering av investeringar år 2016
72. Förslag till höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
73. Vård- och omsorgsnämndens underlag för övergripande plan med budget 2017-2019
74. Anmälan enligt Lex Sarah (misstanke ekonomiskt övergrepp) LS 9
75. Anmälan enligt Lex Sarah (misstanke ekonomiskt övergrepp) LS 10
76. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2016
77. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2016
78. Meddelanden

Sammanträde den 29 september 2016

79. Utdelande av nämndens kvalitetspris 2016
80. Fastställande av dagordning
81. Information om Resurscenters verksamhet
82. Aktuell information från verksamhetschefer
83. Redovisning av delegationsbeslut
84. Allmänhetens frågestund
85. Yttrande över motion om avskaffande av delade turer
86. Yttrande över motion om behov av resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
87. Yttrande över förslag till program för uppföljning av privata utförare
88. Återrapport från införandet av ICF i stödet till äldre
89. Delårsrapport 2016 för vård- och omsorgsnämnden
90. Meddelanden
91. Val av ny kontaktpolitiker på Strandgården 

Sammanträde den 27 oktober 2016

92. Fastställande av dagordning
93. Information om ledsagning, socialpsykiatri och neuropsykiatri
94. Aktuell information från verksamhetschefer
95. Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2016
96. Redovisning av delegationsbeslut
97. Allmänhetens frågestund
98. Uppföljning av genomförandeplaner
99. Yttrande till IVO över tillsynsärende på Panterns vårdboende
100. Yttrande över uppföljning av revisionsrapporten Kompetensförsörjning och personaltäthet
101. Länsgemensamt program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom samt upphävande av demensplan
102. Anmälan enligt Lex Sarah (brister i bemötande av anhöriga) LS 12
103. Sammanträdesdagar för 2017
104. Meddelanden

Sammanträde den 8 december 2016

105. Fastställande av dagordning
106. Information om boende med särskild service och personlig assistans
107. Aktuell information från verksamhetschefer
108. Redovisning av delegationsbeslut
109. Allmänhetens frågestund
110. Fördelning av föreningsbidrag år 2017
111. Förslag om ändring i KFS 4.13 Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
112. Försöksverksamhet med trygg hemgång
113. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet 2017
114. Fastställande av plan med budget för vård- och omsorgsnämnden 2017-2019
115. Revidering av riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens samrådsorganisation
116. Anmälan enligt Lex Sarah (brist i tillsyn) LS 11
117. Anmälan enligt Lex Sarah (brister i bemötande/utförande av insats) LS 14-16
118. Revidering av dokumenthanteringsplan
119. Yttrande över förslag till renhållningsordning 2018-2022
120. Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon