Ärendeförteckning 2014, vård- och omsorgsnämndens protokoll

Sammanträde 2014-01-30

§ nr Ärende/beslut

1. Fastställande av dagordning
2. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2013
3. Information om avvikelser, Lex Maria, Lex Sarah och synpunkter
4. Aktuell information från verksamhetschefer
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Allmänhetens frågestund
7. Redovisning av inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning i västra länsdelen i Sörmland
8. Anmälan om missförhållande i omsorgen om funktionshindrade (Lex Sarah)
9. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
10. Justering av ekonomisk ersättning till externa utförare av hemtjänst
11. Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2014
12. Internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2014
13. Redovisning av inkomna synpunkter perioden juli-december 2013
14. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen under 2013
15. Återrapport om vård- och omsorgsnämndens kvalitets­pris 2013
16. Val av ny kontaktpolitiker i brukarråd för korttidsboende, område 2
17. Meddelanden
18. Övriga frågor

Sammanträde den 27 februari 2014

§ nr Ärende/beslut

19. Fastställande av dagordning
20. Uppföljning av projektet begåvningsstödjande hjälpmedel
21. Aktuell information från verksamhetschefer
22. Redovisning av delegationsbeslut
23. Uppföljning av synpunktsärenden inom färdtjänsten 2011-2013
24. Allmänhetens frågestund
25. Redovisning av trygghetsmätning av Fixar Malte-verksamheten för året 2012
26. Redovisning av inkomna domar till vård- och omsorgs­nämnden under 2013
27. Redovisning av arbetsskadeanmälningar och tillbud inom vård- och omsorgsförvaltningen under 2013
28. Redovisning av betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria-, Lex Sarah/LSS-anmälningar och ärenden i patientnämnden under 2013
29. Yttrande över ljusplan för Katrineholms kommun
30. Fördelning av medel utifrån fullmäktiges beslut att öka vård- och omsorgsnämndens ram med 5 miljoner
31. Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet samt ekonomiska transaktioner 2013 på vård- och omsorgsförvalt­ningen
32. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhets­område 2013
33. Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen år 2013
34. Meddelanden
35. Övriga frågor

Sammanträde den 10 april 2014

§ nr Ärende/beslut

36. Fastställande av dagordning
37. Information om Patientnämndens verksamhet
38. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2014
39. Aktuell information från verksamhetschefer
40. Redovisning av delegationsbeslut
41. Allmänhetens frågestund
42. Verksamhetsberättelse för kost- och nutrition/nattfasta
43. Ändring av regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun
44. Förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14
45. Verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 2014 för personliga ombud
46. Yttrande över förslag till biblioteksplan
47. Yttrande över revisionsrapporten Granskning av samverkan kring äldre
48. Yttrande över remissen övergripande principer för serviceöverens­kommelser mellan beställare och utförare
49. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
50. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
51. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
52. Patientsäkerhetsberättelse för 2013
53. Medarbetarenkät på vård- och omsorgs­förvalt­ningen 2013 (Nöjd Medarbetar Index NMI) – resultatredovisning och förslag till åtgärder
54. Utarbetande av inriktningsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2015-2018
55. Meddelanden
56. Övriga frågor

Sammanträde den 12 juni 2014

§ nr Ärende/beslut

57. Fastställande av dagordning
58. Information från utbildningen Leda för resultat
59. Aktuell information från verksamhetschefer
60. Redovisning av delegationsbeslut
61. Informationsärende - Kommunens boendestrategi för äldre
62. Allmänhetens frågestund
63. Informationsärende – Statistik Katrineholms trygghetsmodell
64. Uppföljning av hörmiljöer i vård- och omsorgs­förvaltningens samlingslokaler
65. Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga ombud
66. Införande av Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) inom äldreomsorgens verksamheter
67. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
68. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
69. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
70. Yttrande över motion om gratis broddar för äldre
71. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
72. Informationsärende – Utvärderingsrapport av hemsjukvårdens huvudmannaskapsändring
73. Sammanställning av Arbetsmiljöverkets inspektioner på vård- och omsorgsförvaltningen 2012 och 2013
74. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2014
75. Meddelanden
76. Övriga frågor

Sammanträde den 28 augusti 2014

§ nr Ärende/beslut

77. Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2014
78. Fastställande av dagordning
79. Aktuell information från verksamhetschefer
80. Redovisning av delegationsbeslut
81. Allmänhetens frågestund
82. Förslag till vård- och omsorgsnämndens övergripande plan med budget 2015-2017
83. Förslag om inrättande av ny gruppbostad enligt 9 § 9 LSS
84. Förslag till komplettering samt redaktionell ändring i styrdokumentet Avgifter inom vård- och omsorgs­nämndens verksamhet, KFS 4.13
85. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
86. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
87. Yttrande över nytt reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
88. Förslag till omdisponering av befintlig samt äskande om utökad investeringsbudget avseende år 2014
89. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2014
90. Meddelanden
91. Övriga frågor

Sammanträde den 25 september 2014

§ nr Ärende/beslut

92. Fastställande av dagordning
93. Information om pågående matsatsning
94. Aktuell information från verksamhetschefer
95. Redovisning av delegationsbeslut
96. Allmänhetens frågestund
97. Yttrande över översyn av nämndernas reglementen för föreningsbidrag i Katrineholms kommun
98. Yttrande över remissen Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun
99. Delårsrapport 2014 för vård- och omsorgsnämnden
100. Meddelanden
101. Övriga frågor

Sammanträde den 30 oktober 2014

§ nr Ärende

102. Fastställande av dagordning
103. Information om projektet "Nattfrid" (kameraövervakning)
104. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2014
105. Aktuell information från verksamhetschefer
106. Redovisning av delegationsbeslut
107. Allmänhetens frågestund
108. Fördelning av medel ur särskilt anslag för aktivering av brukare inom äldreomsorgen
109. Upphörande av riktlinje för nedsättning av vårdavgift i de fall boende på särskilt boende har dubbla boendekostnader samt revidering i delegationsordningen
110. Upphävande av vård- och nämndens beslut om förenklad handläggning med rambeslut enligt SoL
111. Inriktningsbeslut om digitalisering av hela trygghets­larmskedjan inom vård- och omsorgsförvalt­ningen
112. Yttrande över motion om att omedelbart starta byggnaden av service- och äldreboenden
113. Yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder
114. Yttrande över motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord
115. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
116. Förslag till sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2015
117. Meddelanden
118. Uppföljning av trygghetsmodellen – muntlig redovisning
119. Övriga frågor

Sammanträde den 11 december 2014

§ nr Ärende

120. Avtackning
121. Fastställande av dagordning
122. Aktuell information från verksamhetschefer samt information om brukarundersökning
123. Redovisning av delegationsbeslut
124. Allmänhetens frågestund
125. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens förenings­bidrag år 2015
126. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2015
127. Yttrande över remissen Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun
128. Yttrande över revisionsrapporten Kompetens­försörjning
129. Yttrande över motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege
130. Uppdrag att utreda och ta fram underlag till verksamhets­föränd­ringar med anledning av negativ budgetavvikelse
131. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
132. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
133. Meddelanden
134. Övriga frågor

Skicka ett tips om sidan till någon
Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*