Ärendeförteckning 2013, vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-01-31

§ nr Ärende/beslut

1.  Fastställande av dagordning
2.  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2012
3.  Information om vårdboenden
4.  Aktuell information från verksamhetschefer
5.  Redovisning av delegationsbeslut
6.  Allmänhetens frågestund
7.  Slutredovisning till Socialstyrelsen av 2007-2011 års stimulansmedel som även används 2012 inom vård och omsorg om äldre
8.  Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2013
9.  Återrapport om vård- och omsorgsnämndens kvalitets­pris 2012
10. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen under 2012
11. Diverse fyllnadsval
12. Meddelanden
13. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-02-28

§ nr Ärende/beslut

14. Fastställande av dagordning
15. Aktuell information från verksamhetschefer
16. Redovisning av delegationsbeslut
17. Allmänhetens frågestund
18. Muntlig redovisning av resultat i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2012
19. Muntlig redovisning av resultat i Öppna jämförelser 2012
20. Underlag för samhälls­planering för vård- och omsorgs­nämndens verksamhets­område på längre sikt med horisontår 2030
21. Täckning av transportkostnad för färdiglagad lunch vid Resurscenter
22. Utökat behov av första hands­förhyrning av lägenhet för funktionshindrade
23. Arbetskläder inom hemtjänst och boendestöd på vård- och omsorgsförvaltningen
24. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2012
25. Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2012
26. Redovisning av genomförd internkontroll av verksamhet samt ekonomiska transaktioner 2012 på vård- och omsorgsförvalt­ningen
27. Internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013
28. Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2012
29. Redovisning av betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria, Lex Sarah/LSS-anmälningar ärenden i patientnämnden samt Socialstyrelsens inspektioner under 2012
30. Redovisning av inkomna domar till vård- och omsorgsnämnden 2012
31. Redovisning av inkomna synpunkter perioden juli-augusti 2012
32. Redovisning av tillbud och arbetsskador inom vård- och omsorgsförvaltningen 2012
33. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2013
34. Meddelanden
35 Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-04-18

§ nr Ärende/beslut

36. Fastställande av dagordning
37. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2013
38. Information om förvaltningens anhörigstöd och kultur- och fritidsverksamhet
39. Aktuell information från verksamhetschefer
40. Redovisning av delegationsbeslut
41. Allmänhetens frågestund
42. Information om hörselhjälpmedel/hörombud
43. Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2013
44. Uppföljning av utförare inom hemtjänsten åren 2011-2012
45. Yttrande över motion om lägenheter för äldre
46. Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen
47. Information om processutvärdering av ICF inom handikappomsorgen
48. Meddelanden
49. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-06-13

§ nr  Ärende/beslut

50. Fastställande av dagordning
51. Information om hemtjänst
52. Aktuell information från verksamhetschefer
53. Redovisning av delegationsbeslut
54. Allmänhetens frågestund
55. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
56. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
57. Revidering av förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänsten (LOV)
58. Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 – omvand­ling till demensplatser, införande av mottagningstimma samt vårdavgift
59. Yttrande över motion om rätten till institutionsboende
60. Ny samrådsorganisation för vård- och omsorgsförvaltningen samt val av kontaktpolitiker
61. Slutrapport av projektet Salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen
62. Slutrapport av projektet ICF inom handikappomsorgen
63. Slutrapport för stimulansmedelsprojektet kost och nutrition 2006-2012
64. Verksamhetsberättelse 2012 och verksamhetsplan 2013 för personliga ombud
65. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2013
66. Redovisning av Socialstyrelsens uppgifter i Äldreguiden - kommun och enhetsundersökning 2013
67. Val av ny ledamot i enskilda utskottet samt ersättare i boksluts- och budgetberedningen
68. Meddelanden
69. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-08-29

§ nr Ärende/beslut

70. Utdelning av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris
71. Fastställande av dagordning
72. Presentation av Fixar Malte och verksamheten
73. Aktuell information från verksamhetschefer
74. Redovisning av delegationsbeslut
75. Allmänhetens frågestund
76. Yttrande över reviderad kommunikationspolicy för Katrineholms kommun
77. Rapport från utredning om framtidens boende för äldre
78. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2013
79. Förslag till vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtagan­den inför övergripande plan med budget 2014-2016
80. Meddelanden
81. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-09-26

§ nr Ärende/beslut

82. Fastställande av dagordning
83. Information om arbetskonsulenternas arbete
84. Aktuell information från verksamhetschefer
85. Redovisning av delegationsbeslut
86. Allmänhetens frågestund
87. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
88. Yttrande över remissen – En väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet
89. Yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun
90. Yttrade över motion om att bygga multihus med förskola, skola och äldreboende ("Bertil-bo")
91. Upphörande av riktlinje för omkostnadsersättning vid personlig assistans
92. Delårsrapport 2013 för vård- och omsorgsnämnden
93. Sammanställning av rapporten "Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013"
94. Meddelanden
95. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-10-24

§ nr Ärende/beslut

96. Fastställande av dagordning
97. Information om innovationsprojektet
98. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2013
99. Aktuell information från verksamhetschefer
100. Redovisning av delegationsbeslut
101. Allmänhetens frågestund
102. Avtal om bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS
103. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
104. Sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2014
105. Meddelanden
106. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2013-12-05

§ nr Ärende/beslut

107. Fastställande av dagordning
108. Information om kostprojektet
109. Information om Näckrosprojektet
110. Aktuell information från verksamhetschefer
111. Redovisning av delegationsbeslut
112. Allmänhetens frågestund
113. Bidrag till FUB:s lekoteksverksamhet år 2014
114. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag år 2014 samt redovisning av uppdrag om eventuellt övertagande av FUB:s rådgivningsfunktion
115. Organisation för avlösarservicen inom äldreomsorgen
116. Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2013-2014
117. Fastställande av vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2014-2016
118. Meddelanden
119. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*