Ärendeförteckning 2012, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde 2012-01-26

§ nr Ärende/beslut

1.  Fastställande av dagordning
2.  Information om sekretess
3.  Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet 2011
4.  Information om äldre- och handikappomsorgens myndighets­funktioner
5.  Aktuell information från verksamhetschefer
6.  Redovisning av delegationsbeslut
7.  Allmänhetens frågestund
8.  Yttrande över inriktningsdokument ”En god hälsa för alla i Katrineholms kommun – utmaningar 2012-2015
9.  Yttrande över motion om gästdatorer på äldreboenden
10. Yttrande över motion om gränslös äldreomsorg
11. Rapport om missförhållande enligt Socialtjänstlagen 14:3 (Lex Sarah)
12. Yttrande över Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedels förslag till särskild bilaga till nämndens reglemente om Regionalt vård- och omsorgscollege i Sörmland
13. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
14. Återrapport om vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2011
15. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2011
16. Meddelanden
17. Övriga frågor

Sammanträde 2012-02-24

§ nr Ärende

18. Fastställande av dagordning
19. Aktuell information från verksamhetschefer
20. Redovisning av delegationsbeslut
21. Allmänhetens frågestund
22. Redovisning av projektet om matutveckling inom vård och omsorg
23. Redovisning av trygghetsmätning av Fixar Malte-verksamheten
24. Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020
25. Godkännande av externa utförare inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet (LOV)
26. Riktlinje för olika former av avvikelsehantering inom vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun
27. Redovisning av betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria-, Lex Sarah- och LSS-anmälningar samt Socialstyrelsens inspektioner under 2011
28. Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgs­nämnden 2011
29. Redovisning av tillbud och arbetsskador inom vård- och omsorgsförvaltningen under 2011
30. Redovisning av inkomna domar till vård- och omsorgs­nämnden under 2011
31. Redovisning av inkomna synpunkter perioden juli-december 2011
32. Redovisning av kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt resultat för Katrineholms kommun 2011
33. Genomförd internkontroll av ekonomiska transaktioner 2011 på vård- och omsorgsförvaltningen
34. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verk­samhetsområde år 2011
35. Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämndens boksluts- och budgetberedning
36. Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
37. Val av ny ledamot i vård- och omsorgsnämndens fondgrupp
38. Val av nya kontaktpolitiker
39. Meddelanden
40. Övriga frågor

Sammanträde 2012-04-19

§ nr Ärende

41. Fastställande av dagordning
42. Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2012
43. Information om handikappomsorgens verksamheter inom neuropsykiatri och socialpsykiatri
44. Aktuell information från verksamhetschefer
45. Redovisning av delegationsbeslut
46. Allmänhetens frågestund
47. Återrapportering från inventering av behovet av anhörigstöd till personer under 65 år med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
48. Ansökan hos Socialstyrelsen om statsbidrag för omvårdnads­lyftet
49. Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre år 2011
50. Revidering av riktlinjer som en konsekvens av parboende­garantin
51. Resultat av kvalitetsbarometer inom äldreomsorgens hemtjänst hösten 2011
52. Redovisning av Fixar Maltes verksamhet 2011
53. Anmälan om missförhållande i omsorgen om funktionshindrade
54. Yttrande över remiss om införande av patientavgift för inkontinens­hjälpmedel
55. Yttrande över årsredovisning för gemen­samma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland (VOHJS)
56. Medarbetarenkät på vård- och omsorgs­förvaltningen 2011 (Nöjd Medarbetar Index NMI) – resultatredovisning och förslag till åtgärder
57. Muntlig information om kostnad per brukare (KPB)
58. Muntlig information om utvecklingsarbetet Bättre liv för sjuka äldre
59. Meddelanden
60. Övriga frågor

Sammanträde 2012-06-07

§ nr Ärende

61. Fastställande av dagordning
62. Information om handikappomsorgens verksamhet barn och ungdom
63. Aktuell information från verksamhetschefer
64. Redovisning av delegationsbeslut
65. Allmänhetens frågestund
66. Slutrapport för projekt begåvningsstödjande hjälpmedel inom handikappomsorgens gruppbostäder, korttidshem och korttidstillsyn
67. Förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Karineholms kommun
68. Information om ledningssystem för systematiskt kvalitetssäker­hetsarbete
69. Återrapportering av möjligheten att betala ut habiliterings­ersättning genom kommunens lönesystem
70. Anmälan om missförhållande i omsorgen om funktions­hindrade
71. Förslag till kostnadsreduceringar inom vård- och omsorgsförvaltningen för att bidra till kommu­nens ekonomi i balans 2012
72. Vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2012
73. Meddelanden
74. Övriga frågor

Sammanträde 2012-08-30

§ nr Ärende

75. Utdelning av nämndens kvalitetspris
76. Fastställande av dagordning
77. Aktuell information från verksamhetschefer
78. Redovisning av delegationsbeslut
79. Byte av sammanträdesordförande
80. Allmänhetens frågestund
81. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
82. Ekonomisk ersättning för jourrum i brukares hem vid personlig assistans
83. Presentation av operativt folkhälsoarbete inom vård- och omsorgsförvaltningen
84. Redovisning av slutrapporter från stimulansmedelprojekt
85. Rapport från brukarrevision inom handikappomsorgen
86. Tvätthanteringen inom hemtjänsten
87. Verksamhetsberättelse 2011 samt verksamhetsplan 2012 för personligt ombud
88, Yttrande över revisionsrapporten Läkemedel för äldre – samgranskning i Sörmland
89. Arbetsmiljöverkets inspektioner på vård- och omsorgsförvaltningen hösten 2011 och våren 2012
90. Förslag till höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet samt färdtjänsttaxan
91. Förslag till vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtagan­den inför övergripande plan med budget 2013-2015
92. Meddelanden
93. Övriga frågor


Sammanträde 2012-09-20

§ nr Ärende

94. Fastställande av dagordning
95. Information från Resurscenters verksamhet
96. Aktuell information från verksamhetschefer
97. Redovisning av delegationsbeslut
98. Allmänhetens frågestund
99. Införande av ICF inom äldreomsorgen
100. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2012
101. Delårsrapport 2012 för vård- och omsorgsnämnden
102. Extra sammanträde
103. Val av ny kontaktpolitiker
104. Meddelanden
105. Övriga frågor 

Sammanträde 2012-10-03

§ nr Ärende

106. Fastställande av dagordning
107. Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen – Tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)
108. Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av delårsrapporten 2012
109. Tillfällig reducering av antalet platser inom korttids­boende

Sammanträde 2012-10-25

§ nr Ärende

110. Fastställande av dagordning
111. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2012
112. Information om Regionalt vård- och omsorgscollege
113. Aktuell information från verksamhetschefer
114. Redovisning av delegationsbeslut
115. Allmänhetens frågestund
116. Projektdirektiv för Införande av ICF inom äldreomsorgen
117. Rapport från genomlysning av organisationen för personligt ombud
118. Överflyttning av personalansvar för organisationen personligt ombud
119. Uppföljning av genomförda aktiviteter utifrån Framtidsboxen
120. Yttrande över idrottspolitiskt program
121. Yttrande över kostpolitiskt program
122. Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgs­förvaltningen
123. Deltagande i SKL:s projekt om kvalitetssäkrad välfärd
124. Sammanträdesdagar 2013
125. Meddelanden
126. Övriga frågor

Sammanträde 2012-12-06

§ nr Ärende

127. Fastställande av dagordning
128. Information om hemtjänst utifrån lagen om valfrihet
129. Information om färdtjänsten
130. Aktuell information från verksamhetschefer
131. Redovisning av delegationsbeslut
132. Allmänhetens frågestund
133. Fördelning av föreningsbidrag
134. Yttrande över remiss – Kommunens samverkan med föreningslivet
135. Uppföljning av ändrade regler för habiliteringsersättning inom daglig verksamhet och arbete/sysselsättning
136. Jämställdhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2010-2012
137. Projektdirektiv för hälsofrämjande förhållningssätt inom funktionshinderområdet
138. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
139. Fastställande av vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2013-2015
140. Meddelanden
141. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*