Ärendeförteckning 2011, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde 2011-01-20

§ nr Ärende/beslut

1. Fastställande av dagordning
2. Vård- och omsorgsnämndens sammansättning 2011-2014 och presentation av ledamöter/ersättare
3. Information om ordning för ersättares tjänstgöring
4. Presentation av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter och chefer
5. Information om gällande reglemente och delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden
6. Information om gällande sekretessbestämmelser
7. Fastställande av vård- och omsorgsnämndens utskottsorganisation mandatperioden 2011-2014
8. Val av vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
9. Val av vård- och omsorgsnämndens boksluts- och budgetberedning
10. Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i handikapprådet
11. Val av vård- och omsorgsnämndens representanter i pensionärsrådet
12. Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesdagar för 2011 och beslut om öppna sammanträden
13. Kommande utbildningsinsatser för vård- och omsorgsnämnden
14. Vård- och omsorgsnämndens arbetssätt
15. Revidering av övergripande planering med budget samt intern fördelning av resurser för vård- och omsorgsnämnden 2011-2013
16. Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen 2011
17. Vård- och omsorgsförvaltningens kompetensutveckling under 2010 samt planering för 2011
18. Inriktningsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2011-2014
19. Yttrande över motion om rätt att välja rätt
20. Yttrande över revisionsrapporten Granskning av Intern kontroll
21. Riktlinje för samtycke i nationell patientöversikt (NPÖ)
22. Resor till och från bostaden för personer som har bistånds-prövad avlastning/rehabplats vid Ekgården, Vingåker, under ombygg¬nation av Lövåsens vårdboende
23. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS avseende fjärde kvartalet 2010
24. Redovisning av delegationsbeslut
25. Meddelanden
26. Övriga frågor

Sammanträde 2011-02-18

§ nr Ärende

27. Fastställande av dagordning
28. Aktuell information från verksamhetschefer
29. Redovisning av delegationsbeslut
30. Allmänhetens frågestund
31. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2010
32. Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2010
33. Svar till Socialstyrelsen med redogörelse av åtgärder på Norrgläntans demensboende
34. Resultat av kvalitetsbarometer inom äldreomsorgens särskilda boenden 2010
35. Uppföljning av försöket att införa vårdhund
36. Redovisning av inkomna synpunkter perioden juli-december 2010
37. Redovisning av tillbud och arbetsskador inom vård- och omsorgsförvaltningen under 2010
38. Redovisning av inkomna domar till vård- och omsorgsnämnden under 2010
39. Redovisning av betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria-anmälningar och Lex Sara/LSS-anmälningar under 2010
40. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen under 2010
41. Val av arbetsgrupp och ordförande för fördelning av vård- och omsorgs-nämndens föreningsbidrag
42. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i vård- och omsorgsnämndens fondgrupp mandatperioden 2011-2014
43. Val av ledamöter och ersättare samt ordförande i vård- och omsorgsnämndens byggkommitté för kommande byggprojekt mandatperioden 2011-2014
44. Val av kontaktpolitiker mandatperioden 2011-2014 samt former för arbetet
45. Meddelanden
46. Övriga frågor

Sammanträde 2011-04-14

§ nr Ärende

47. Fastställande av dagordning
48. Information från samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörmland, Regionförbundet Sörmland
49. Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2011
50. Aktuell information från verksamhetschefer
51. Redovisning av delegationsbeslut
52. Allmänhetens frågestund
53. Information om genomförda uppdrag från översyn av dagverksamhet inom äldreomsorgen
54. Resultatredovisning av kvalitetsmätningar ”brukarindex” inom handikappomsorgen 2010
55. Redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel inom äldreomsorgen för 2010
56. Yttrande till Socialstyrelsen rörande klagomål på äldreboende
57. Utvärdering av planeringssystemet TES inom hemtjänsten
58. Yttrande över motion om införande av elrullstolar
59. Yttrande över motion om att inrätta en fond där föreningar i Katrineholm kan söka pengar till integrationsprojekt
60. Godkännande av extern utförare inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet
61. Aktiviteter för att främja integrationen i vård- och omsorgsförvaltningen utifrån Framtidsboxens rapport
62. Genomförd internkontroll av ekonomiska transaktioner 2010 på vård- och omsorgsförvaltningen
63. Återrapport kring vård- och omsorgsförvaltningens IT hantering
64. Fyllnadsval av kontaktpolitiker mandatperioden 2011-2014
65. Information om rapporten Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland – det första året
66. Meddelanden
67. Övriga frågor

Sammanträde 2011-06-09

§ nr Ärende

68. Fastställande av dagordning
69. Aktuell information från verksamhetschefer
70. Redovisning av delegationsbeslut
71. Visning av vårdhund
72. Allmänhetens frågestund
73. Återrapportering av Sapere – sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin
74. Återrapport av sjuknärvaro 2010 på vård- och omsorgsförvaltningen
75. Information om slutrapport från inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning i västra länsdelen i Sörmland
76. Yttrande över revisionsrapporten Granskning av boendestöd
77. Ändrade regler för beräkning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet och arbete/sysselsättning
78. Yttrande över motion om profilboende med finska som modersmål
79. Ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införande av lokala värdighetsgarantier
80. Ansökan till Socialstyrelsen om statsbidrag för Omvårdnadslyftet
81. Verksamhetsberättelse 2010 och verksamhetsplan 2011 för personligt ombud
82. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
83. Utdelande av kvalitetspris 2011
84. Information om Öppna jämförelser 2010 – Vård och omsorg om äldre
85. Meddelanden
86. Övriga frågor

Sammanträde 2011-08-25

§ nr Ärende

87. Utdelande av vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris 2011
88. Fastställande av dagordning
89. Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2011
90. Aktuell information från verksamhetschefer
91. Redovisning av delegationsbeslut
92. Allmänhetens frågestund
93. Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för år 2011 för en bättre vård och omsorg om äldre personer
94. Förslag till yttrande över gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor i Sörmland
95. Yttrande över motion om att inrätta barnbokslut
96. Upphävande av beslut avseende social¬nämndens riktlinjer om ledsagarservice från den 5 maj 1992
97. Omkostnadsersättning vid personlig assistans
98. Förslag till vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden inför övergripande plan med budget 2012-2014 samt förslag till ändringar av avgifter
99. Meddelanden
100. Övriga frågor

2011-09-22

§ nr Ärende

101. Fastställande av dagordning
102. Information om handikappomsorgens gruppbostäder
103. Aktuell information från verksamhetschefer
104. Redovisning av delegationsbeslut
105. Allmänhetens frågestund
106. Muntlig information - redovisning av nattfastemätning
107. Yttrande över motion om säsongsanpassad matsedel och salladsbord/buffé
108. Yttrande över motion om frukt och grönt i matlådan
109. Muntlig information - aktivitetsparken vid Furuliden
110. Delårsrapport 2011 för vård- och omsorgsnämnden
111. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade
112. Yttrande till Socialstyrelsen rörande anonym anmälan om brister i vård och omsorg på vårdboendet Furuliden
113. Utökning av antalet platser i Rönngatans gruppbostad
114. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2011
115. Information - Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010
116. Meddelanden
117. Övriga frågor

2011-10-27

§ nr Ärende

118. Fastställande av dagordning
119. Presentation av Helseplans rapport Översyn av sjuksköterskeorganisationen
120. Rapportering till Socialstyrelsen av ej verkställda gynnande beslut tredje kvartalet 2011
121. Aktuell information från verksamhetschefer
122. Redovisning av delegationsbeslut
123. Information från Patientnämnden
124. Allmänhetens frågestund
125. Handlingsplan utifrån Helseplans rapport Översyn av sjuksköterske-organisationen samt dess ledningsstruktur
126. Information - Kvalitetsuppföljning – vård- och omsorg om multisjuka äldre i Sörmland
127. Lägesbeskrivning av uppdrag att bredda och fördjupa medborgarperspektivet
128. Uppföljning av inventering i hörmiljöer
129. Riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens kvalitetspris
130. Sammanträdesdagar för 2012
131. Meddelanden
132. Övriga frågor

2011-12-08

§ nr Ärende

133. Fastställande av dagordning
134. Information om personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner
135. Aktuell information från verksamhetschefer
136. Redovisning av delegationsbeslut
137. Allmänhetens frågestund
138. Fastställande av vård- och omsorgsnämndens verksamhet och åtaganden med plan och budget 2012-2014
139. Fördelning av resurser för vård- och omsorgsförvaltningens kompetensutveckling 2012
140. Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2012
141. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag för 2012
142. Redovisning av försök om möjlighet att få ta med sitt husdjur till särskilt boende
143. Yttrande över remiss av Kommunöversyn Katrineholm i projektet Framtidens kollektivtrafik i Sörmland
144. Internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2012
145. Nybyggnation vid Tallhedens korttidshem
146. Riktlinjer för innovationsrättigheter och medicintekniskt regelverk inom vård- och omsorgsförvaltningen
147. Rådgivningsrapporten Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet
148. Meddelanden
149. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Nämndsekreterare
Telefon: 0150-578 14
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*