Ärendeförteckning 2010, vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde 2010-01-28

§ nr Ärende/beslut

1. Fastställande av dagordning
2. Information om projektet hälsofrämjande förhållningssätt
3. Aktuell information från verksamhetschefer
4. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
5. Redovisning av delegationsbeslut
6. Allmänhetens frågestund
7. Redovisning av projektet Gemensamt förhållningssätt
8. Redovisning av rapporten ”Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) – En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv” – Mellannyckeln
9. Vård- och omsorgsnämndens övergripande planering med budget 2010-2012 - fastställande av revidering
10. Skapande av ett trygghetsboende i KFAB:s fastighetsbestånd
11. Förslag om införande av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst
12. Tvätthantering på Igelkotten
13. Revidering av vård- och omsorgsnämndens delegationsordning
14. Verksamhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen år 2010
15. Återrapportering av övertids- och anställningsstopp
16. Meddelanden
17. Övriga frågor

Sammanträde 2010-02-25

§ nr  Ärende/beslut

18. Fastställande av dagordning
19. Information om neuropsykiatri – nya diagnoser
20. Aktuell information från verksamhetschefer
21. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
22. Redovisning av delegationsbeslut
23. Allmänhetens frågestund
24. Årsredovisning för vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2009
25. Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen 2009
26. Uppföljning av vård- och omsorgsnämndens uppdrag till förvaltningen 2009
27. Redovisning av kvalitetsbarometer inom äldreomsorgens hemtjänst hösten 2009
28. Förslag till nya lokaler för del av rehabiliteringsverksamheten
29. Direktiv för utredning om införande av alternativ handläggning (rambeslut) inom hemtjänsten utifrån ett salutogent synsätt
30. Yttrande över motion om att medge möjlighet att få ta med sig sitt husdjur till särskilt boende
31. Yttrande över motion om att införa vårdhund i äldre- och handikappomsorgen
32. Förslag till återanvändning av bostadsanpassade lägenheter
33. Redovisning av uppdrag ”Samordnat arbete i kommunen kring stödet till unga med ADHD”
34. Redovisning av samtliga inkomna domar till vård- och omsorgsnämnden under 2009
35. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
36. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
37. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade
38. Redovisning av betalningsansvar, avvikelser, Lex Maria-anmälningar och Lex Sarah/LSS-anmälningar under 2009
39. Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål perioden juli – december 2009
40. Redovisning av tillbud och arbetsskador inom vård- och omsorgsförvaltningen 2009
41. Utarbetande av inriktningsplan för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 2011-2014
42. Yttrande över Regionförbundet Sörmlands förslag om komplettering av avtal för FoU Sörmland (avtalstid och regler för utträde)
43. Meddelanden
44. Val av politisk arbetsgrupp för att följa förberedelserna vid ett införande av valfrihet inom hemtjänsten
45. Övriga frågor

Sammanträde 2010-04-15

§ nr  Ärende/beslut

46. Fastställande av dagordning
47. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS
48. Aktuell information från verksamhetschefer
49. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
50. Redovisning av delegationsbeslut
51. Allmänhetens frågestund
52. Redovisning av trygghetsmätning av Fixar Malte-verksamheten
53. Handlingsplan utifrån rapporten En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv, LSS - Mellannyckeln
54. Redovisning av genomförd internkontroll avseende ekonomiska transaktioner 2009
55. Redovisning av stimulansmedel inom äldreomsorgen för 2009 till Socialstyrelsen
56. Redovisning av avslutade stimulansmedelsprojekt inom äldreomsorgen
57. Redovisning av projektet Vårdboende med teknik och färg inom äldreomsorgen
58. Yttrande över motion om matdistribution till medborgare
59. Yttrande på motion om att äldre par ska få leva tillsammans
60. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade
61. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om funktionshindrade
62. Verksamhetsberättelse 2009 för personliga ombud
63. Meddelanden
64. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden 2010-06-03

§ nr Ärende

65. Fastställande av dagordning
65. Information om uppfinning av kudde för dementa
67. Aktuell information från verksamhetschefer
68. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
69. Redovisning av delegationsbeslut
70. Allmänhetens frågestund
71. Information om politisk frågestund för brukare inom handikappomsorgen
72. Slutrapport om förändringsarbete vid Katrineholms Resurscenter
73. Svar till Arbetsmiljöverket på inspektionsmeddelande efter anmälan om allvarlig olycka eller annan skadlig inverkan på Bokvägens gruppbostad
74. Förslag om inrättande av en ny gruppbostad enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
75. Yttrande över revisionsrapporten IT-hanteringen inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
76. Yttrande över revisionsrapporten Likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag
77. Yttrande över motion om att inrätta en äldre- och handikappombudsman i Katrineholm
78. Redovisning av Öppna jämförelser 2009 – Vård- och omsorg om äldre
79. Uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen om ”Matutveckling” inom vård- och omsorg
80. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämndens boksluts- och budgetberedning
81. Meddelanden
82. Övriga frågor 

Vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26

§ nr Ärende

83. Information om nya upphandlingsregler
84. Fastställande av dagordning
85. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2010
86. Aktuell information från ordförande och verksamhetschefer
87. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
88. Redovisning av delegationsbeslut
89. Allmänhetens frågestund
90. Förslag till övergripande planering med budget 2011-2013 för vård- och omsorgsnämnden samt förslag om höjning av avgifter
91. Anmälan om missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade (Lex Sarah)
92. Verksamhetsplan 2010 för personliga ombud
93. Handlingsplan för utveckling av kva­litet utifrån ett salutogent/hälsofrämjande för­hållningsätt
94. Handlingsplan för uppdraget ”Matutveckling” inom vård- och omsorg
95. Medarbetarenkät på vård- och omsorgs­förvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) – sammanställning och förslag till åtgärder
96. Meddelanden
97. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden 2010-09-23

§ nr Ärende

98. Fastställande av dagordning
99. Information om nationellt kvalitetsregister – Senior alert
100. Aktuell information från verksamhetschefer
101. Redovisning av delegationsbeslut
102. Allmänhetens frågestund
103. Delårsrapport 2010 för vård- och omsorgsnämnden
104. Ny inriktning och organisation av fritidsverksamheten inom handikappomsorgen samt förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd
105. Redovisning av inkomna synpunkter perioden januari-juni 2010
106. Förslag om inrättande av en aktivitetspark vid Furulidens vårdboende
107. Införande av förenklad biståndshand¬läggning med rambeslut inom hemtjänsten
108. Förfrågningsunderlag avseende införande av valfrihetssystem för brukaren inom hemtjänsten
109. Yttrande över motion om att skapa fler trygghetsboenden inne i Katrineholm och ute i kransorterna
110. Yttrande över motion om möjlighet för brukare att få tillagad mat i sin bostad som alternativ till matlåda
111. Meddelanden
112. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden 2010-10-28

§ nr Ärende

113. Fastställande av dagordning
114. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS tredje kvartalet 2010
115. Information om teknikprojektet NovaMedTech
116. Aktuell information från verksamhetschefer
117. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
118. Redovisning av delegationsbeslut
119. Allmänhetens frågestund
120. Handlingsplan kring vård- och omsorgsförvaltningens IT-hantering
121. Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för år 2010 för en bättre vård och omsorg om äldre personer
122. Lägesrapport om Näckrosprojektet
123. Information om vård- och omsorgsförvaltningens kompetensarbete
124. Information om långsiktig verksamhetsuppföljning enligt den nya styrmodellen
125. Meddelanden
126. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden 2010-12-09

§ nr Ärende

127. Fastställande av dagordning
128. Aktuell information från verksamhetschefer
129. Rapporter från kontaktpolitiker/samrådsgrupper
130. Redovisning av delegationsbeslut
131. Allmänhetens frågestund
132. Revidering av dokumenthanteringsplanen
133. Revidering av delegationsordningen
134. Slutrapport från översyn av äldre utlandsföddas behov av äldreomsorg samt utveckling av stödinsatser
135. Godkännande av utförare inom hemtjänst utifrån lagen om valfrihetssystem
136. Fördelning av vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag år 2011
137. Förslag till sammanträdesdagar för vård- och omsorgsnämnden 2011
138. Meddelanden
139. Övriga frågor

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*