Ärendeförteckning

Viadidaktnämnden 2015-02-23

§ 1 Dagordning

§ 2 Viadidaktnämndens ledamöter och ersättare presenterar sig

§3 Presentation av Viadidakt

§ 4 Övriga frågor

§ 5 Sammanträdesdagar för Viadidaktnämnden 2015 och beslut om öppna sammanträden

§ 6 Årsredovisning Viadidaktnämnden 2014

§  7 Viadidaktnämndens plan med budget 2015

§ 8 Internkontrollrapport för Viadidaktnämndens verksamhetsområde 2014

§ 9 Internkontrollplan för Viadidakt år 2015

§ 10 Revidering av Delegationsordning för Viadidakt

§ 11 Yttrande över motion om ett förändrat arbetssätt med försörjningsstödet

§ 12 Meddelanden

§13 Anmälan av delegationsbeslut

____________________________

 Viadidaktnämnden 2015-04-17

§ 14 Dagordning

§ 15 Verksamhetsinformation

§ 16 TEMA - Samhällsorientering

§ 17 Information - RAR, samordningsförbundet Sörmland

§ 18 Rekommendationer för utveckling av Viadidakts förvaltningsorganisation

§ 19 Meddelanden

§ 20 Anmälan av delegationsbeslut

____________________________

 Viadidaktnämnden 2015-08-21

§ 21 Dagordning

§ 22 Tema - Vinka in

§ 23 Verksamhetsinformation

§ 24 Underlag Övergripande plan med budget

§ 25 Omdisponering av investeringsmedel

____________________________

 Viadidaktnämnden 2015-09-21

§ 26 Dagordning

§ 27 Tema - Högre utbildning/Campus och Värdkommun

§ 28 Verksamhetsinformation

§ 29 Förslag ny organisation Viadidakt

§ 30 Delårsrapport för Viadidaktnämnden 2015

§ 31 Anmälan av delegationsbeslut

§ 32 Meddelanden

____________________________

Viadidaktnämnden 2015-12-14

§ 33 Fastställande av dagordning

§ 34 Nulägesrapport - organisationsförändring

§ 35 Redovisning av konsekvensanalys av organisationsförändring

§ 36 Sammanträdesdagar 2016 - Viadidaktnämnden

§ 37 Yttrande över styrdokument - Policy för resor och transporter i tjänsten

§ 38 Viadidaks kvalitetspris

§ 39 Viadidaktnämndens budget 2016

§ 40 Yttrande över Reglemente för Viadidaktnämnden

§ 41 Anmälan av delegationsbeslut till Viadidaktnämnden

§ 42 God jul

____________________________

Skicka ett tips om sidan till någon
Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*