Ärendeförteckning 2014

2014-02-24

 1. Delegationsprotokoll: ansökan om medel för sfi, grundläggande vuxenutbildning och vårdsvenska.
 2. Skolinspektionen: anmälan om långa väntetider inom sfi.
 3. Viadidaktnämndens årsredovisning 2013.
 4. Remiss: biblioteksplan för Katrineholms kommun.
 5. Remiss: revisionsrapport granskning av samverkan kring äldre.
 6. Inkomna delegationsbeslut.

2014-04-22

 1. Förslag till avstängning av elev.
 2. Policy för jämställdhetsarbete inom Viadidakt.
 3. Revisionsrapport intern kontroll - fakturahantering.
 4. Revisionsrapport: granskning av budgertprocessen.
 5. Internbudget för Viadidakt 2014.
 6. Medlemskap i nya Coompanion Sörmland.
 7. Inkomna delegationsbeslut

2014-06-16

 1. Skolinspektionens beslut: långa väntetider inom sfi.
 2. Skolinspektionens beslut: kränkande behandling.
 3. Ändring av Viadidaknämndens sammanträdestider hösten 2014.
 4. Inkomna delegationsbeslut.

 2014-09-04

 1. Genomlysning av Viadidakt
 2. Utredning om trygghetsanställningar
 3. Övergripande plan och budget 2015-2017
 4. Yttrande över remiss Kvalitetsarbet Våld i nära relationer
 5. Yttrande över remiss Översiktsplan 2030- Katrineholm
 6. Stimulans till bosättning i Katrineholm
 7. Anmälan av delegationsbeslut

2014-12-15

1 Rapport/uppföljning gällande tillgänglighetsarbetet

2 Slutredovisning av 2014 års feriejobb

3 Ekonomisk rapport

4 Aktuellt från verksamheterna

5 Anmälan av inkomna motioner och remisser

6 Inkomna skrivelser och protokoll

7 Övriga frågor

8 Revidering av dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

9 Revidering av Viadidaktnämndens sammanträdestider 2015

10 Yttrande över motion om att erbjuda helg- och feriekobb till elever inom vård- och omsorgscollege

11 Yttrande över remiss angående "Anvisningar - Representation, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

12 Anmälan av delegationsbeslut

 


a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö
Skicka ett tips om sidan till någon