Ärendeförteckning 2009 Viadidaktnämnden

 

Viadidaktnämndens sammanträde den 26 februari 2009

§  1 Fastställande av dagordning

§  2 Information

§  3 Inkomna skrivelser och protokoll

§  4 Bokslut med verksamhetsberättelse för 2008

§  5 Kommunikationspolicy

§  6 Yttrande över motion om Flyktingbarns introduktion i skolan

§  7 Inkomna delegationsbeslut

 Viadidaktnämndens sammanträde den 7 maj 2009

§  8 Fastställande av dagordning

§  9 Information

§ 10 Inkomna skrivelser och protokoll

§ 11 Budgetuppföljning med tertialrapport efter april 2009

§ 12 Kvalitetsredovisning 2008

§ 13 Ändring av Viadidakts vision, syfte och kännetecken

§ 14 Inkomna delegationsbeslut

 Viadidaktnämndens sammanträde den 3 september 2009

§  15 Fastställande av dagordning

§  16 Information

§  17 Inkomna skrivelser och protokoll

§ 18 Övergripande planering och Budget 2010 med plan 2011-2012

§ 19 Konsekvensbeskrivning av kostnadsjusteringar för Viadidakt 2010

§ 20 Ändring av Viadidakts kännetecken

§ 21 Förordnande av chef Viadidakt Arbetsmarknad

§ 22 Yttrande över Revidering av biblioteksplan

§ 23 Rapport om centrallager för överskottsinventarier

§ 24 Inkomna delegationsbeslut

Viadidaktnämndens sammanträde den 1 oktober 2009

§  25 Fastställande av dagordning

§  26 Information

§  27 Inkomna skrivelser och protokoll

§ 28 Delårsrapport med uppdragsredovisning

§ 29 Yttrande över "Förslag till reviderad grafisk profil för Katrineholms kommun"

§ 30 Yttrande över "Förslag till riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser"

§ 31 Yttrande över motion om att skapa ett integrationsråd i Katrineholm

§ 32 Yttrande över motion om upphandlingsrutiner i Katrineholm

§ 33 Inkomna delegationsbeslut

Kommande sammanträden:

Viadidaktnämndens sammanträde den 10 december 2009

Viadidaktnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-568 73
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Viadidaktnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*