Ärendeförteckning 2014

Socialnämnden 2014-01-22

 

§ 1 Dagordning

§ 2 TEMA – Överförmyndaren

§ 3 Sekretessärende

§ 4 Sekretessärende

§ 5 Sekretessärende

§ 6 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2013

§ 7 Yttrande över motion om sociala investeringsfonder

§ 8 Socialnämndens internbudget med åtgärdsplan år 2014

§ 9 Rapporter och information

§ 10 Meddelanden

§ 11 Delegationsbeslut

___________________

Socialnämnden 2014-02-19

 

§ 12 Dagordning

§ 13 TEMA – Våld i nära relationer

§ 14 Sekretessärende

§ 15 Internkontroll 2014 samt redovisning av genomförd internkontroll 2013

§ 16 Årsredovisning dör socialnämnden 2013

§ 17 Verksamhetsplan 2014

§ 18 Tillsynsplan 2014

§ 19 Redovisning av inkomna klagomål/synpunkter 2013

§ 20 Redovisning av tillbud 2013

§ 21 Attestförteckning 2014

§ 22 Komplettering av delegationsordningen

§ 23 Revidering av delegationsordningen

§ 24 Yttrande – Motion om att säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar

§ 25 Yttrande – Motion om att starta en familjecentral

§ 26 Rapporter och information

§ 27 Meddelande

§ 28 Delegationsbeslut

__________________________

Socialnämnden 2014-03-19

 

§ 29 Dagordning

§ 30 TEMA – Våld i nära relationer

§ 31 Sekretessärende

§ 32 Sekretessärende

§ 33 Yttrande till IVO

§ 34 Arkivbeskrivning för socialnämnden

§ 35 Slutrapport från projektet Kommungemensam policy för arbetet med våld i nära relationer

§ 36 Tillsyn Klivet

§ 37 Rapporter och information

§ 38 Meddelanden

§ 39 Delegationsbeslut

__________________________

Socialnämnden 2014-04-23

§ 40 Dagordning

§ 41 TEMA – Enheten för barn, unga och vuxna

§ 42 Revidering av socialnämndens delegationsordning

§ 43 Yttrande gällande granskning av socialnämndens insatser för barn och ungdomar

§ 44 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, första kvartalet 2014

§ 45 Handlingsplan mot frånvaro i grundskolan och gymnasieskolan

§ 46 Rapporter och information

§ 47 Meddelanden

§ 48 Delegationsbeslut

§ 49 Nya frågor

Bilaga – Månadsrapport socialförvaltningen 2014-03.

__________________________

Socialnämnden 2014-05-21

§ 50 Dagordning

§ 51 TEMA – Hedersrelaterat våld

§ 52 Yttrande till IVO, dnr 8.5-3484/2014

§ 53 Rapporter och information

§ 54 Meddelanden

§ 55 Delegationsbeslut

Bilaga – Månadsrapport socialförvaltningen 2014-04.

__________________________

Socialnämnden 2014-06-25

§ 56 Dagordning

§ 57 TEMA – Klivet och Kollektivet

§ 58 Sekretessärende

§ 59 Sekretessärende

§ 60 Rapportering av vidtagna åtgärder efter tillsyn på Kollektivet HVB – IVO

§ 61 Begäran om komplettering med mera, IVO

§ 62 Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Katrineholms kommun

§ 63 Ansökan om medel från Integrationsfonden

§ 64 Rapporter och information

§ 65 Meddelanden

§ 66 Delegationsbeslut

§ 67 Avslutning

Bilaga – Månadsrapport socialförvaltningen 2014-05.

__________________________

Socialnämnden 2014-08-20

§ 68 Dagordning

§ 69 TEMA – Öppna jämförelser – Barn och unga

§ 70 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL

§ 71 Yttrande över nytt reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

§ 72 Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2015

§ 73 Rapporter och information

§ 74 Meddelande

§ 75 Delegationsbeslut

Bilaga - Öpnna jämförelser.

Bilaga - Socialnämnden övergripande plan med budget 2015.

Bilaga - Månadsrapport socialförvaltningen 2014-07.

__________________________

Socialnämnden 2014-09-25

§ 76 Dagordning

§ 77 TEMA – Arbetslinjen samt Boendefrågor

§§ 78 - 79 Sekretessärenden

§ 80 Delårsrapport 2014 – socialnämnden

§ 81 Yttrande - Översyn av nämndernas regelmenten rörande föreningsbidrag

§ 82 Yttrande avseende tillsyn av barnärende, IVO dnr 8.5-7425/2014

§ 83 Rapporter och information

§ 84 Meddelanden

§ 85 Nya frågor

Bilaga - Delårsrapport 2014 socialnämnden

__________________________

Socialnämnden 2014-10-22

§ 86 Dagordning

§ 87 TEMA – Hemmaplanslösningar

§ 88 Sekretessärende

§ 89 Yttrande angående motion om att fasa ut Fas 3 ur kommunal regi

§ 90 Yttrande över motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord                            

§ 91 Yttrande över utredning angående kommunala trygghetsanställningar                      

§ 92 Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL, tredje kvartalet 2014 - socialnämnden

§ 93 Sammanträdesdagar 2015 för socialnämnden

§ 94 Rapporter och information

§ 95 Meddelanden

§ 96 Delegationsbeslut

Bilaga - TEMA Hemmaplanslösningar

Månadsrapport - socialnämnden 2014-09

___________________

Socialnämnden 2014-12-18

§ 97 Dagordning

§ 98 TEMA – Hemmaplanslösningar

§ 99 Sekretessärende

§ 100 Sekretessärende

§ 101 Revidering av del av socialnämndens delegationsordning

§ 102 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd för 2015

§ 103 Rapporter och information

§ 104 Meddelanden

§ 105 Delegationsbeslut

§ 106 Avtack

Bilaga - Månadsrapport socialnämnden - 2014-11

___________________

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*