Ärendeförteckning 2018, socialnämnden

Socialnämnden 2018-01-24

§ nr Ärende

1 Fastställande av dagordning

2-9 Sekretessärenden

10 TEMA-TUNA-projektet

11 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - fjärde kvartalet 2017

12 Yttrande över Samråd gällande Detaljplan för Rådmannen 3 och del av Sandbäcken 3:1.

13 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2018 

14 Delegationsordning för socialnämnden 2018

15 Verksamhetsinformation

16 Anmälan av delegationsbeslut 

17 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2018-02-21

§ nr Ärende

18 Fastställande av dagordning

19-22 Sekretessärenden

23 TEMA-Perrongen

24 Yttrande efter tillsyn på Vallmovillan HVB

25 Årsredovisning för socialnämnden 2017

26 Redovisning av tillbud och avvikelser i verksamheten

27 Redovisning av synpunkter och klagomål 2017

28 Yttrande över Grönplan för Katrineholm stad

29 Verksamhetsinformation

30 Anmälan av delegationsbeslut 

31 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2018-03-21

§ nr Ärende

32 Fastställande av dagordning

33-46 Sekretessärenden

47 TEMA Samverkan

48 Redovisning av internkontroll 2017

49 Svar på remiss gällande schablonfördelningar ensamkommande 2018 KS/2018:69 - 047

50 Yttrande - Förslag till kompetensförsörjningsplan

51 Utredning enlig Lex Sarah

52 Revidering av kvalitetsledningssystem

53 Kvalitetsberättelse 2017

54 Verksamhetsinformation

55 Anmälan av delegationsbeslut SOCN 2018-03-21

56 Meddelanden SOCN 2018-03-21

______________

Socialnämnden 2018-04-18

§ nr Ärende

57 Fastställande av dagordning

58-68 Sekretessärenden

69 TEMA-ny kommunallag och dataskyddsförordning (GDPR)

70 Revidering av socialnämndens delegationsordning 2018

71 Internkontrollplan 2018

72 Verksamhetsinformation

73 Anmälan av delegationsbeslut SOCN 2018-04-18

74 Meddelanden SOCN 2018-04-18

______________

Socialnämnden 2018-05-16

§ nr Ärende

75 Fastställande av dagordning

76-78 Sekretessärenden 

79 Utredning enligt 14 kap 3 § SoL (Lex Sarah) med anledning av rapporterad risk för brist i rättssäkerhet vid handläggning och utförande

80 Handlingsplan för Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relation 2018-2020

81 Fördelning av föreningsbidrag 2018

82 Verksamhetsinformation

83 Anmälan av delegationsbeslut

84 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2018-06-13

§ nr Ärende

85