Ärendeförteckning 2018, socialnämnden

Socialnämnden 2018-01-24

§ 1 Fastställande av dagordning

§§ 2-9 Sekretessärenden

§ 10 TEMA-TUNA-projektet

§ 11 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL - fjärde kvartalet 2017

§ 12 Yttrande över Samråd gällande Detaljplan för Rådmannen 3 och del av Sandbäcken 3:1.

§ 13 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2018 § 14 Delegationsordning för socialnämnden 2018

§ 15 Verksamhetsinformation

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 17 Meddelanden

______________

Socialnämnden 2017-02-21

Skicka ett tips om sidan till någon