Ärendeförteckning 2015

Socialnämnden 2015-01-14

 § 1 Dagordning

 § 2 Socialnämndens sammansättning åren 2015 – 2018

 § 3 Redogörelse om ersättares tjänstgöring

 § 4 Socialnämndens ledamöter och ersättare presenterar sig

 § 5 Information om sekretessbestämmelser, sekretessbevis samt återlämnande av sekretesshandlingar

 § 6 Information om gällande lagstiftningar och reglementen för socialförvaltningen

 § 7 Presentation av förvaltningens organisation och dess verksamheter

 § 8 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens utskott

 § 9 Val av delegater i fondärenden

 § 10 Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag

 § 11 Val till klagomålsdelegationen

 § 12 Attestförteckning 2015

 § 13 Internbudget 2015

 § 14 Internkontroll 2015 -2018

 § 15 Föreningsbidrag 2015       

 § 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, fjärde kvartalet 2014

 § 17 Meddelanden

________________

Socialnämnden 2015-02-18

§ 18 Dagordning

§ 19 TEMA – Kvalitetsledningssystem

§ 20 Revidering av socialnämndens kvalitetsledningssystem

§ 21 Socialförvaltningens årsredovisning 2014

§ 22 Uppföljning internkontroll 2014

§ 23 Revidering av socialnämndens delegationsordning

§ 24 Yttrande - Motion förändrat arbetssätt med försörjningsstöd

§ 24 Socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2014

§ 26 Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2014

§ 27 Redovisning av tillbud 2014

§ 28 Socialförvaltningens verksamhetsplan 2015

§ 29 Riktlinjer för mottagningsgruppen Barn, unga och vuxna

§ 30 Verksamhetsuppföljning

§ 31 Meddelanden

§ 32 Delegationsbeslut

________________

Socialnämnden 2015-03-17

§ 33 Revidering av lokala ordningsföreskrifter

________________

Socialnämnden 2015-04-22

§ 34 Dagordning

§ 35 TEMA - Hemmaplanslösningar

§ 36 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden

§ 37 Yttrande över hemställa om ett godkännande av förslaget till hållbar finansiering av gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård

§ 38 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, första kvartalet 2015

§ 39 Handlingsplan för våld i nära relationer

§ 40 Verksamhetsuppföljning

§ 41 Meddelanden

§ 42 Delegationsbeslut

________________

Socialnämnden 2015-06-24

§ 43 Dagordning

§ 44 TEMA - ensamkommande flyktingbarn

§ 45 Sekretessärende

§ 46 Sekretessärende

§ 47 Katrineholms kommuns riktlinjer för alkoholservering

§ 48 Förslag till riktlinjer för socialnämndens föreningsstöd

§ 49 Yttrande över förstudie om barnfattigdom i Katrineholm

§ 50 Yttrande över strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen

§ 51 Verksamhetsuppföljning

§ 52 Meddelanden

§ 53 Delegationsbeslut

 Tillönskan om en skön sommar

________________

Socialnämnden 2015-08-19

§ 54 Dagordning

§ 55 Tema - Öppna jämföresler - Missbruks- och beroendevårde

§ 56 Information om förstudien Inrättande av en familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänstsamverkar

§ 57 Information om förstudien Utveckling av samordnad vård och omsårg på hemmaplan för samsjuklia äldre personer

§ 58 Skrivelse plan med budget 2016-2018

§ 59 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) - andra kvartalet 2015

§ 60 Verksamhetsuppföljning

§ 61 Meddelanden

§ 62 Anmälan av delegationsbeslut

 

________________

Socialnämnden 2015-09-23

§ 63 Fastställande av dagordning

§ 64 TEMA -Avrapportering från samverkansgrupperna

§ 65 Delårsrapport för socialförvaltningen år 2015

§ 66 Verksamhetsinformation

§ 67 Delegationsbeslut

§ 68 Meddelanden

________________

Socialnämnden 2015-10-21

§ 69 Fastställande av dagordning

§ 70 TEMA - Brukarundersökning

§ 71 Sekretessärende

§ 72 Sekretessärende

§ 73 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstkagen (SoL) för tredje kvartalet 2015

§ 74 Verksamhetsinformation

§ 75 Delegationsbeslut

§ 76 Meddelanden

________________

Socialnämnden 2015-12-09

§ 77 Fastställande av dagordning

§ 78 TEMA . Öppna jämförelser - ekonomiskt bistånd

§ 79 Sekretessärende

§ 80 Återkallelse av serveringstillstånd gällande Zeus

§ 81 Återkallelse av serveringstillstånd gällande Rhodos

§ 82 Information om uppdrag till förvaltningen

§ 83 Avvikelse i verksamheten - ensamkommande barn och unga

§ 84 Nämndens plan med budget

§ 85 Sammanträdesdagar 2016 - socialnämnden samt dess utskott

§ 86 Verksamhetsinformation

§ 87 Delegationsbeslut socialnämnden

§ 88 Meddelanden

§ 89 God jul

Skicka ett tips om sidan till någon
Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*