Ärendeförteckning 2013

Socialnämnden 2013-01-23

§ 1 Dagordning

§ 2 Sekretessärende

§ 3 Sekretessärende

§ 4 Tema - Arbetslinjen

§ 5 Tillsynsplan - serveringstillstånd

§ 6 Revidering av dokumenthanteringsplan

§ 7 Ej verkställda gynnade beslut kvartal 4, 2012

§ 8 Yttrande över samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsredovisning år 2012 med revisionsberättelse

§ 9 Internbudget 2013

§ 10 Verksamhetsplan 2013

§ 11 Ekonomisk uppföljning för december 2012

§ 12 Statistik - Försörjningsstöd

§ 13 Statistik - Myndighetsgruppen

§ 14 Verksamhetschefernas rapport

§ 15 Meddelanden

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut

__________________________

Socialnämnden 2013-02-20

§ 17 Dagordning

§ 18 Tema – Case 2020

§ 19 Underlag för samhällsplaneringen för socialförvaltningens verksamhetsområde på längre sikt med start 2020

§ 20 Socialförvaltningens årsredovisning 2012

§ 21 Revidering av socialnämnden delegationsordning

§ 22 Revidering av socialnämnden delegationsordning

§ 23 Revidering av socialnämnden delegationsordning

§ 24 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål

§ 25 Redovisning av tillbud

§ 26 Policy för arbetet med våld i nära relationer

§ 27 Internkontroll 2013 samt redovisning av genomförd internkontroll 2012

§ 28 Ekonomisk uppföljning januari 2013-03-14

§ 29 Statistik - försörjningsstöd

§ 30 Statistik – myndighetsgruppen

§ 31 Verksamhetscheferna rapport

§ 32 Meddelanden

§ 33 Delegationsbeslut

__________________________

Socialnämnden 2013-03-20

§ 34 Dagordning

§ 35 Tema- Ungdomsmottagningen

§ 36 Yttrande över revisionsrapport – hantering av ansökan av statsbidrag inom flyktingmottagandet

§ 37 Ekonomisk uppföljning för januari och februari 2013

§ 38 Statistik – Försörjningsstöd

§ 39 Statistik – Myndighetsgruppen

§ 40 Verksamhetschefernas rapport

§ 41 Meddelanden

§ 42 Delegationsbeslut

__________________________

Socialnämnden 2013-04-17

§ 43 Välkomnande av ny ledamot

§ 44 Dagordning

§ 45 Tema- Egen Kraft och Isak

§ 46 Sekretessärende

§ 47 Sekretessärende

§ 48 Sekretessärende

§ 49 Sekretessärende

§ 50 Sekretessärende

§ 51 Sekretessärende

§ 52 Sekretessärende

§ 53 Sekretessärende

§ 54 Val av ny ersättare i socialnämndens utskott

§ 55 Revidering av riktlinje för rapp ortering av kvalitetsavvikelser (Lex Sarah)

§ 56 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd

§ 57 Överenskommelse om samv erkan mellan socialförvaltningen Katrineholm, Viadidakt och Arbetsförmedlingen

§ 58 Redovisning av verksamheten Klivet

§ 59 Socialnämndens ekonomiska uppföljning för mars 2013

§ 60 Statistik – Försörjningsstöd

§ 61 Statistik – myndighetsgruppen

§ 62 Verksamhetschefernas rapport

§ 63 Meddelanden

§ 64 Nya frågor

__________________________

 

Socialnämnden 2013-05-15

§ 65 Dagordning

§ 66 Välkomnande av ny ersättare

§ 67 Tema – POSOM

§ 68 Sekretessärende

§ 69 Sekretessärende

§ 70 Yttrande över årsredovisning för VOHJS-nämnden 2012

§ 71 Yttrande över remiss: motion om barnfattigdom

§ 72 Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2012 med revisionsrapport

§ 73 Yttrande över revisionsrapport - socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll

§ 74 Val av ny ledamot i socialnämndens utskott

§ 75 Socialnämndens ekonomiska uppföljning för april 2013

§ 76 Statistik – Försörjningsstöd

§ 77 Statistik – myndighetsgruppen

§ 78 Verksamhetschefernas rapport

§ 79 Meddelanden

§ 80 Delegationsbeslut

__________________________

Socialnämnden 2013-06-12

§ 81 Dagordning

§ 82 Tema – barnambassadör

§ 83 Rapport – Utvecklingsmedel år 2012 till förebyggande insatser i Södermanlands län gällande våld och förtryck i heders namn, dnr 801-3494-2012

§ 84 Ej verkställda gynnande beslut första kvartalet 2013

§ 85 Redogörelse för nämndens rutiner för säkerställande av kvalitet i barnutredningar

§ 86 Verksamhetschefernas rapport

§ 87 Socialnämndens ekonomiska uppföljning för maj 2013

§ 88 Statistik – Försörjningsstöd

§ 89 Statistik – myndighetsgruppen

§ 90 Meddelanden

§ 91 Delegationsbeslut

§ 92 Nya frågor

§ 93 Avslutning

__________________________

 

Socialnämnden 2013-08-21

§ 94 Dagordning

§ 95 TEMA - Bogruppen

§ 96 Välkomnande av ny ledamot

§ 97 Information om ny ersättare

§ 98 Val av ny ersättare i socialnämndens utskott

§ 99 Fyllnadsval till beredningsgruppen för föreningsbidrag

§ 100 Sekretessärende

§ 101 Sekretessärende

§ 102 Sekretessärende

 § 103 Sekretessärende

 § 104 Sekretessärende

 § 105 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, andra kvartalet 2013-10-29

§ 106 Yttrande gällande Katrineholm kommuns kommunikationspolicy

§ 107 Socialnämndens underlag för övergripande plan med budget 2014

§ 108 Verksamhetschefernas rapport

§ 109 Socialnämndens ekonomiska uppföljning för juli 2013-10-29

§ 110 Statistik - försörjningsstöd

§ 111 Statistik – myndighetsgruppen

§ 112 Nya frågor

__________________________

 

 

Socialnämnden 2013-09-18

§ 113 Dagordning

§ 114 Presentation

§ 115 Sekretessärende

 § 116 Sekretessärende

 § 117 Sekretessärende

 § 118 Yttrande över förslag till en väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet

§ 119Yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

§ 120 Delårsrapport för socialnämnden 2013-10-29

§ 121 Verksamhetschefernas rapport

§ 122 Statistik – försörjningsstöd

§ 123 Statistik – myndighetsgruppen

§ 124 Meddelanden

§ 125 Delegationsbeslut

__________________________

 Socialnämnden 2013-10-23

§ 126 Dagordning

§ 127 TEMA

§ 128 Handlingsplan för en hållbar jämställdhetsintegrering inom socialförvaltningen i Katrineholms kommun

§ 129 Ej verkställa gynnande beslut, 3 kvartalet 2013-10-29

§ 130 Verksamhetschefernas rapport

§ 131 Uppdrag

§ 132 Socialnämndens ekonomiska uppföljning för september 2013

§ 133 Statistik – försörjningsstöd

§ 134 Statistik – myndighetsgruppen

§ 135 Information från seminarium om barns utsatthet i samhället

§ 136 Meddelanden

§ 137 Delegationsbeslut

__________________________

 Socialnämnden 2013-12-11

 

§ 138 Dagordning

§ 139 TEMA – Öppna jämförelser

§ 140 Sekretessärende

§ 141 Sekretessärende

§ 142 Samverkansprojekt avseende familjehemsplacerade barns skolgång

§ 143 Ändring delegationsordning

§ 144 Förslag till fördelning av föreningsbidrag för år 2014

§ 145 Förslag till sammanträdesdagar för år 2014

§ 146 Teman för år 2014

§ 147 Rapporter och information

§ 148 Meddelanden

§ 149 Delegationsbeslut

§ 150 Avtack

 

 


Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*