Ärendeförteckning

Socialnämnden 2012-01-18
§ 1 Dagordning
§ 2 Tema för år 2012
§ 3 Tema: Boendestöd
§ 4 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2012
§ 5 Ekonomisk rapport för december
§ 6 Statistik – Försörjningsstöd
§ 7 Statistik – Myndighetsgruppen
§ 8 Rapport från verksamheten
§ 9 Redovisning av utredningstider för barn- och ungdomsärenden
§ 10 Socialnämndens övergripande plan med budget 2012-2014
§ 11 Riktlinjer för anmälan om missförhållanden enligt Lex Sarah
§ 12 Yttrande gällande En god Hälsa för alla i Katrineholms kommun -
         utmaningar 2012-2015
§ 13 Ansökan om utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till vålds-
        utsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
§ 14 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd
§ 15 Sekretessärende
§ 16 Anmälan av delegationsbeslut
§ 17 Meddelanden
_________________

Socialnämnden 2012-02-15
§ 18 Dagordning
§ 19 Statistik – försörjningsstöd
§ 20 Statistik – Myndighetsgruppen
§ 21 Rapport från verksamheten
§ 22 Rapportering av åtgärder efter socialstyrelsens tillsyn på Klivet HVB
§ 23 Årsredovisning för socialnämnden 2011
§ 24 Fördelning av socialnämndens internbudget 2012
§ 25 Internkontrollplan 2012 samt redovisning av genomförd internkontroll
       2011
§ 26 Verksamhetsplan 2012
§ 27 Redovisning av tillbud 2011
§ 28 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål
§ 29 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014
§ 30 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL
§ 31 Sekretessärende
§ 32 Anmälan av delegationsbeslut
§ 33 Meddelanden
§ 34 Övrigt
_______________________

 

 


                    

 

 

 

 

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*