Ärendeförteckning 2011


Socialnämnden 2011-01-05
§ 1 Dagordning
§ 2 Socialnämndens sammansättning åren 2011 – 2014
§ 3 Socialnämndens ledamöter och ersättare presenterar sig
§ 4 Sammanträdesdagar för år 2011
§ 5 Kort presentation av förvaltningens organisation och dess verksamheter
§ 6 Redogörelse om ersättares tjänstgöring
§ 7 Redogörelse om reglemente för socialnämnden
§ 8 Val till utskott
§ 9 Val av delegater i fondärenden
§ 10 Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag
§ 11 Kort information om gällande lagstiftning – SoL, LVU och LVM
§ 12 Information om sekretessbestämmelser, sekretessbevis samt åter-
        lämnande av sekretesshandlingar
§ 13 Information om riktlinjer för delegation
§ 14 Information om lagstiftning avseende gynnande beslut
§ 15 Utbildning för utskottet
____________________

Socialnämnden 2011-01-19
§ 16 Dagordning
§ 17 Statistik – försörjningsstöd
§ 18 Statistik – myndighetsgruppen
§ 19 Revidering av ”Delegationsordning för socialnämnden”
§ 20 Yttrande över remiss av betänkandet ”Kompetens och ansvar (SOU    2010:65)”
§ 21 Yttrande över remiss av ”Ny inriktning och organisation av fritidsverksamheten inom handikapp omsorgen samt förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd”
§ 22 Förslag på teman för 2011
§ 23 Rapporter från verksamhetschefer
§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
§ 25 Meddelanden
§ 26 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL
§ 27 Tema: mottagningsgruppen
§ 28 Inkommet brev till ordförande
___________________

Socialnämnden 2011-02-16
§ 29 Dagordning
§ 30 Information från jurist/alkoholhandläggare
§ 31 Tema: Familjerätten
§ 32 Yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll”
§ 33 Statistik – försörjningsstöd
§ 34 Statistik – myndighetsgruppen
§ 35 Årsredovisning för 2010
§ 36 Fördelning av socialnämndens internbudget 2011
§ 37 Internkontrollplan 2011 samt redovisning av genomförd internkontroll 2010
§ 38 Redovisning av tillbud 2010
§ 39 Fördelning av föreningsbidrag för 2011
§ 40 Rapporter från förvaltnings- och verksamhetschefer
§ 41 Anmälan av delegationsbeslut
§ 42 Meddelanden
____________________

Socialnämnden 2011-03-23
§ 43 Dagordning
§ 44 Tema: Mercur
§ 45 Revidering av socialnämndens delegationsordning
§ 46 Ekonomisk rapport
§ 47 Statistik – försörjningsstöd
§ 48 Statistik – myndighetsgruppen
§ 49 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål
§ 50 Val av klagomålsdelegation
§ 51 Rapporter från verksamhetschefer
§ 52 Anmälan av delegationsbeslut
§ 53 Sekretessärende
§ 54 Sekretessärende
§ 55 Sekretessärende
§ 56 Sekretessärende
§ 57 Sekretessärende
§ 58 Meddelanden
___________________

Socialnämnden 2011-04-20
§ 59 Dagordning
§ 60 Tema: Arbetslinjen och Rehabiliteringsarbete
§ 61 Sekretessärende
§ 62 Revidering av socialnämndens delegationsordning
§ 63 Ekonomisk rapport för mars
§ 64 Statistik – försörjningsstöd
§ 65 Statistik – myndighetsgruppen
§ 66 Verksamhetsplan 2011
§ 67 Yttrande över ”Hur kan integrationen främjas utifrån Framtidsboxens rapport
§ 68 Yttrande över ”Motion om att inrätta fond där föreningar i Katrineholm
 kan söka pengar till integrationsprojekt”
§ 69 Extra föreningsbidrag för år 2011
§ 70 Rapport från förvaltnings- och verksamhetschefer
§ 71 Anmälan av delegationsbeslut
§ 72 Meddelanden
_________________

Socialnämnden 2011-05-18
§ 73 Dagordning
§ 74 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande samt val av ersättare i socialnämnden
§ 75 Tema: Utredningsgruppen
§ 76 Ekonomisk rapport för april
§ 77 Statistik – försörjningsstöd
§ 78 Statistik – myndighetsgruppen
§ 79 Budgetupptakt
§ 80 Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2010 med revisionsrapport
§ 81 Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsredovisning 2010 med revisorernas granskningsrapport
§ 82 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL
§ 83 Muntlig presentation med utgångspunkt från rekommendationer i  vanvårds-, barnskydds- och upprättelseutredningen
§ 84 Sekretessärende
§ 85 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Lilla Krog
§ 86 Sekretessärende
§ 87 Rapporter från förvaltnings- och verksamhetschefer
§ 88 Anmälan av delegationsbeslut
§ 89 Meddelanden
___________________

Socialnämnden 2011-06-15
§ 90 Dagordning
§ 91 Tema: Administrationen
§ 92 Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 2010 med revisionsberättelse
§ 93 Ekonomisk rapport för maj
§ 94 Budgetarbetet
§ 95 Statistik – Försörjningsstöd
§ 96 Statistik – Myndighetsgruppen
§ 97 Revidering av socialnämndens delegationsordning
§ 98 Sekretessärende
§ 99 Rapporter från verksamhetschefer
§ 100 Anmälan av delegationsbeslut
§ 101 Ansökan om utvecklingsmedel 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
§ 102 Avslutning

___________________

Socialnämnden 2011-08-24
§ 103 Dagordning
§ 104 Ekonomisk rapport för juli
§ 105 Statistik – Försörjningsstöd
§ 106 Statistik – Myndighetsgruppen
§ 107 Återrapport gällande ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
§ 108 Yttrande över förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
§ 109 Övergripande plan med budget 2012 – 2014
§ 110 Socialförvaltningens lokalbehov
§ 111 Sekretessärende
§ 112 Sekretessärende
§ 113 Sekretessärende
§ 114 Sekretessärende
§ 115 Sekretessärende
§ 116 Sekretessärende
§ 117 Rapport från förvaltnings- och verksamhetschefer
§ 118 Information angående gjord polisanmälan
§ 119 Anmälan av delegationsbeslut
§ 120 Meddelanden
§ 121 Information
___________________

Socialnämnden 2011-09-21
§ 122 Dagordning
§ 123 Muntlig information i serveringsärende
§ 124 Information om RAR
§ 125 Tema
§ 126 Statistik – Försörjningsstöd
§ 127 Statistik – Myndighetsgruppen
§ 128 Delårsrapport 2     
§ 129 Yttrande över motion om att inrätta barnbokslut   
§ 130 Yttrande över motion om att minska problemet för unga att finna       bostad i Katrineholm
§ 131 Rapporter från förvaltnings- och verksamhetschefer
§ 132 Anmälan av delegationsbeslut
§ 133 Meddelanden
____________________

Socialnämnden 2011-10-19
§ 134 Dagordning
§ 135 Tema
§ 136 Ekonomisk rapport för september  
§ 137 Rapport från verksamheten
§ 138 Statistik – Försörjningsstöd
§ 139 Statistik – Myndighetsgruppen
§ 140 Sekretessärende
§ 141 Anmälan av delegationsbeslut
___________________

  


 

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*