Ärendeförteckning 2010

Socialnämnden 2010-02-17
§ 1 Dagordning
§ 2 Kommunfullmäktiges beslut
§ 3 Val av ny ledamot till socialnämndens utskott
§ 4 Tema: polisavtalet/Skellefteåmodellen
§ 5 Tillsynsplan 2010
§ 6 Uppföljning av Vägvisarna
§ 7 Muntlig information om ”Vanvård i social barnavård under 1900-talet”
§ 8 Muntlig information om socialbidragsnorm och sänkning av basbelopp
§ 9 Årsredovisning för socialnämnden 2009
§ 10 Fördelning av socialnämndens internbudget 2010
§ 11 Verksamhetsplan 2010
§ 12 Statistik – myndighetsgruppen
§ 13 Statistik – försörjningsstöd
§ 14 Rapport över inkomna synpunkter och klagomål
§ 15 Redovisning av tillbud

§ 16 Förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
§ 17 Information om avslag gällande ansökan om utvecklingsmedel till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser från Länsstyrelsen
§ 18 Revisionsrapport – Styrprocessen – uppföljning av resultat
§ 19 Sekretessärende
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut
§ 21 Meddelanden
§ 22 Rapporter
§ 23 Enkät om omcertifiering av trygg och säker kommun
§ 24 Meddelande om ordförandebeslut
§ 25 Tack

___________________

Socialnämnden 2010-03-17
§ 26 Dagordning
§ 27 Kommunfullmäktiges beslut
§ 28 Val av ersättare i socialnämndens utskott
§ 29 Tema: Sociala kontrakt samt budget- och skuldrådgivning
§ 30 Tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL av Klivets ungdomsboende
§ 31 Ekonomisk rapport för februari
§ 32 Statistik – myndighetsgruppen
§ 33 Statistik – försörjningsstöd
§ 34 Sekretessärende
§ 35 Sekretessärende
§ 36 Sekretessärende
§ 37 Sekretessärende
§ 38 Sekretessärende
§ 39 Anmälan om delegationsbeslut
§ 40 Meddelanden
§ 41 Rapporter från verksamhetschefer
___________________

Socialnämnden 2010-04-21
§ 42 Dagordning
§ 43 Kommunfullmäktiges beslut
§ 44 Tema – skolvägrare
§ 45 Muntlig information om kommunens nya styrsystem
§ 46 Muntlig information om budget 2011-2013
§ 47 Ekonomisk rapport för mars
§ 48 Statistik – myndighetsgruppen
§ 49 Statistik – försörjningsstöd
§ 50 Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport
§ 51 Sekretessärende
§ 52 Anmälan av delegationsbeslut
§ 53 Meddelanden
§ 54 Rapporter från verksamhetschefer
§ 55 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
___________________

Socialnämnden 2010-05-19
§ 56 Dagordning
§ 57 Tema: ungdomsgruppen och kvinnoprojektet
§ 58 Ekonomisk rapport för april
§ 59 Statistik – myndighetsgruppen
§ 60 Statistik – försörjningsstöd
§ 61 Sekretessärenden: Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
§ 62 Muntlig information om budget 2011-2013
§ 63 Anmälan om delegationsbeslut
§ 64 Meddelanden
§ 65 Rapporter från verksamhetschefer
___________________

Socialnämnden 2010-06-16
§ 66 Dagordning
§ 67 Kommunfullmäktiges beslut
§ 68 Val av ersättare i socialnämndens utskott
§ 69 Ansökan om medel från länsstyrelsen för en alkohol- och drogsamordnare
§ 70 Uppföljning av Mercur
§ 71 Kvalitetssystem för socialförvaltningen
§ 72 Ekonomisk rapport för maj
§ 73 Statistik – försörjningsstöd
§ 74 Muntlig information om budger 2011-2013
§ 75 Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport
§ 76 Yttrande över revisionsrapporten likställighetsprincipen avseende föreningsstöd  och evenemangsbidrag
§ 77 Ansökan om medel för utveckling av lokal samverkan för kvinnofrid
§ 78 Ansökan om medel för förstärkt och kvalitetsutvecklat stöd till våldsutsatta  kvinnor och barn som bevittnat våld
§ 79 Sekretessärende
§ 80 Anmälan om delegationsbeslut
§ 81 Meddelanden
§ 82 Rapporter från verksamhetschefer
___________________

Socialnämnden 2010-09-01
§ 83 Dagordning
§ 84 Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade  barn
§ 85 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – ordförandebeslut
§ 86 Rapporter från verksamhetschefer
§ 87 Ekonomisk rapport för juli
§ 88 Statistik – försörjningsstöd
§ 89 Statistik – myndighetsgruppen
§ 90 Budget 2011
§ 91 Socialförvaltningens nettokostnadsram
§ 92 Anmälan av delegationsbeslut
§ 93 Meddelanden
§ 94 Ändring av datum för socialnämndens utskott
§ 95 Delegation av delårsrapport 2
§ 96 Meddelande

________________


Socialnämnden 2010-10-20
§ 97 Dagordning
§ 98 Ekonomisk rapport för september
§ 99 Statistik – försörjningsstöd
§ 100 Statistik – myndighetsgruppen
§ 101 Tema – Palladium, Communicare
§ 102 Revidering av delegationsordning
§ 103 Uppföljning av jämförelseprojektet Mellannyckeln
§ 104 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
§ 105 Rapporter från förvaltnings- och verksamhetschefer
§ 106 Sekretessärende – Behov av vårdnadshavare
§ 107 Anmälan av delegationsbeslut
§ 108 Meddelanden
§ 109 Information om sammanträden den 8 december 2010
____________________

 


 

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*