Ärendeförteckning 2009, socialnämnden

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-02-18


§ 1 Dagordning
§ 2 Meddelande om entledigande och val av ledamot i socialnämnden 
§ 3 Meddelande om val av ersättare i socialnämnden   
§ 4 Tema: Försörjningsstöd
§ 5 Ekonomisk prognos januari 2009    
§ 6 Årsredovisning för socialnämnden 2008   
§ 7 Fördelning av socialnämndens internbudget 2009  
§ 8 Plan för intern kontroll 2009 och redovisning av genomförda intern-
 kontroller 2008     
§ 9 Verksamhetsplan 2009     
§ 10 Revidering av socialnämndens delegationsordning 
§ 11 Arbetsmiljöpolicy för anställda inom socialförvaltningen 
§ 12 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål
§ 13 Redovisning av tillbud 2008    
§ 14 Föreningsbidrag 2009 – fördelning    
§ 15 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2009   
§ 16 Statistik 2008
§ 17 Meddelanden
§ 18 Sekretessärende
§ 19 Sekretessärende
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-03-18


§ 21 Dagordning
§ 22 Tema: Arbetsmiljöverket
§ 23 Redovisning av genomförda skyddsronder   
§ 24 Ekonomisk prognos februari 2009    
§ 25 Yttrande över motion om flyktingbarns introduktion i skolan  
§ 26 Riktlinje för social beredskap    
§ 27 Revisionsrapporter
§ 28 Statistik
§ 29 Meddelanden
§ 30 Sekretessärende
§ 31 Anmälan av delegationsbeslut
§ 32 Remiss av betänkandet Barn som misstänkts för brott

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-04-15


§ 33 Dagordning
§ 34 Tema: Mansmottagningen
§ 35 Ekonomisk rapport mars 2009    
§ 36 Revidering av socialnämndens delegationsordning  
§ 37 Anställningsstopp     
§ 38 Riktlinjer för vårdnad, boende, umgänge och namn  
§ 39 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
§ 40 Meddelanden
§ 41 Aktuell information
§ 42 Sekretessärende
§ 43 Sekretessärende
§ 44 Budgetupptakt 2010     
§ 45 Anmälan av delegationsbeslut
§ 46 Yttrande över RAR:s årsredovisning 2008   
§ 47 Ändrade sammanträdestider för nämnd och utskott i maj

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-05-13


§ 48 Dagordning
§ 49 Ändrad sammanträdestid    
§ 50 Jämförelseprojektet Mellannyckeln    
§ 51 Svar på Länsstyrelsens tillsyn enligt 13 kap 2 § SoL över Katrineholms kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
§ 52 Ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i syfte att stärka
kvinnojoursverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
§ 53 Förslag till utveckling av arbetet med försörjningsstöd  
§ 54 Ekonomisk rapport för april 2009    
§ 55 Delårsrapport 1     
§ 56 Budgetarbetet     
§ 57 Redovisning av övertidsuttag    
§ 58 Meddelanden
§ 59 Sekretessärende
§ 60 Sekretessärende       
§ 61 Anmälan av delegationsbeslut
§ 62 Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning och revisionsberättelse 2008

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-06-10

§ 63 Dagordning
§ 64 Ekonomisk rapport för maj 2009   
§ 65 Statistik – Myndighetsgruppen
§ 66 Statistik – Försörjningsstöd
§ 67 Yttrande till kommunstyrelsen angående ensamkommande flyktingbarn
§ 68 Redovisning av övertidsuttag för april
§ 69 Muntlig information om omvårdnadsboende
§ 70 Budget 2010
§ 71 Meddelanden
§ 72 Anmälan av delegationsbeslut
§ 73 Tack

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-09-02


§ 74 Dagordning
§ 75 Ekonomisk rapport för juni och juli 2009   
§ 76 Redovisning till Kommunstyrelsen när det gäller rapporten ”Individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv”
§ 77 Övergripande planering med budget 2010 – 2012   
§ 78 Revidering av socialnämndens delegationsordning  
§ 79 Yttrande över ”Drogpolitiskt program för Katrineholms kommun 2009-2012
§ 80 Godkännande av genomförandeplan för implementering av de nationella  riktlinjerna för missbruks- och beroendevård
§ 81 Meddelande om ordförandebeslut    
§ 82 Förslag till ”Regler för socialnämndens föreningsbidrag”  
§ 83 Redovisning av övertidsuttag för maj – juli   
§ 84 Ändring av socialnämndens sammanträdestider   
§ 85 Meddelanden
§ 86 Aktuell information
§ 87 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-09-23


§ 88 Dagordning
§ 89 Ansökan om utvecklingsmedel för alkohol- och drogförebyggande insatser
§ 90 Information – uppföljning av BBIC
§ 91 Ekonomisk rapport för augusti 2009
§ 92 Statistik – försörjningsstöd
§ 93 Statistik – myndighetsgruppen
§ 94 Delårsrapport 2
§ 95 Redovisning av respektive verksamhetschef
§ 96 Yttrande över motion om upphandlingsrutiner i Katrineholms kommun
§ 97 Yttrande över revisionsrapporten ”Tillgänglighet och service”
§ 98 Yttrande över remiss av riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser
§ 99 Yttrande över förslag till grafisk profil för Katrineholms kommun
§ 100 Redovisning av övertidsuttag
§ 101 Meddelanden
§ 102 Sekretessärende
§ 103 Sekretessärende
§ 104 Yttrande över motion om vanebildande läkemedel
§ 105 Tack

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-10-21

§ 106 Dagordning
§ 107 Yttrande över motion om att skapa ett integrationsråd i Katrineholm
§ 108 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
§ 109 Ekonomisk rapport
§ 110 Motion om att utveckla Regionförbundet Sörmlands arbete
§ 111 Aktuell information

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2009-12-09

§ 112 Dagordning
§ 113 Information av Yassin Mahi
§ 114 Information om nya sekretesslagen
§ 115 Kommunfullmäktiges beslut 
§ 116 Förslag till taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
§ 117 Yttrande över ansökan och tilläggsansökan från Vändzonen HVB AB om utökat tillstånd för 14 boendeplatser i enskild verksamhet enligt 17 kap 1 § SoL
§ 118 Ekonomisk rapport för november    
§ 119 Statistik – Myndighetsgruppen
§ 120 Statistik – Försörjningsstöd
§ 121 Yttrande över revisorernas granskning av Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande    
§ 122 Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport med revisionsrapport 
§ 123 Yttrande över Samordningsförbundet RAR:s delårsrapport med
 revisionsrapport
§ 124 Kvalitetssystem för socialförvaltningen   
§ 125 Uppföljning av Mercur öppenvård    
§ 126 Revidering av Riktlinjer för barn-, familj- och ungdomsärenden 
§ 127 Revidering av Riktlinjer för försörjningsstöd   
§ 128 Plan för intern kontroll 2010 och redovisning av genomförda internkontroller 2009    
§ 129 Sammanträdesdagar för år 2010    
§ 130 Teman för år 2010     
§ 131 Extra fördelning av föreningsbidrag för år 2009   
§ 132 Fördelning av föreningsbidrag för år 2010   
§ 133 Sekretessärende
§ 134 Anmälan av delegationsbeslut
§ 135 Beslut från JO    
§ 136 Meddelanden
§ 137 Aktuell information
§ 138 Avtackning
§ 139 God Jul och Gott Nytt År

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*