Ärendeförteckning 2008, socialnämnden

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2008-02-06

§ 1 Dagordning
§ 2 Tema: Kvalité inom socialtjänsten  
§ 3 Årsredovisning för socialnämnden 2007  
§ 4 Övergripande planering med budget 2008-2010 – revidering 
§ 5 Verksamhetsplan med budget 2008-2010  
§ 6 Förslag till fördelning av socialnämndens internbudget 2008 
§ 7 Plan för intern kontroll 2008 och redovisning av granskningsrapporter 2007    
§ 8 Yttrande över revisionsrapporter gällande budgetförutsättningarna för socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden     
§ 9 Riktlinjer för barn-, familj- och ungdomssektionen 
§ 10 Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd  
§ 11 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål  
§ 12 Redovisning av tillbud  
§ 13 Teman för år 2008    
§ 14 Justering av sammanträdesdagar 2008  
§ 15 Föreningsbidrag 2008 – fördelning   
§ 16 Inbjudan från IOGT-NTO till en idé- och informationsdag
§ 17 Meddelanden
§ 18 Sekretessärende
§ 19 Rapporter
§ 20 Anmälan av delegationsbeslut
 

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2008-03-05


§ 21 Dagordning
§ 22 Tema: Medling
§ 23 Ekonomisk prognos    
§ 24 Yttrande över motion om ensamkommande flyktingbarn 
§ 25 Yttrande över revisionsrapport om Samordningsförbundet
 RAR:s delårsrapport med helårsprognos för 2008 
§ 26 Meddelanden
§ 27 Rapporter
§ 28 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2008-04-23


§ 29 Dagordning
§ 30 Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL   
§ 31 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande insatser mot alkoholskador och krogrelaterat våld
§ 32 Budgetupptakt 2009  

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2008-05-07


§ 33 Dagordning
§ 34 Tema: Receptionen
§ 35 Ekonomisk prognos     
§ 36 Riktlinjer för insatser för vuxna 2008   
§ 37 Revidering av socialnämndens delegationsordning  
§ 38 Yttrande över revisionsrapport ”Gränsdragning mellan landstingets
 och kommunens arbetsuppgifter för personer med dubbeldiagnos” 
§ 39 Rapport om verksamhetsbeskrivning av livsmedelsanläggning  
§ 40 Tillsynsplan gällande serveringstillstånd 2008   
§ 41 Meddelanden
§ 42 Anmälan av delegationsbeslut
§ 43 Beredning av Ove Melin    
§ 44 Översyn investeringar 2008    
§ 45 Budgetupptakt 2009 

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2008-06-11


§ 46 Dagordning
§ 47 Riktlinjer för barn-, familj- och ungdomssektionen  
§ 48 Vägskälet, ett påverkansprogram för barn-, familj- och ungdomssektionen
§ 49 Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL   
§ 50 Avgifter vid behandling inom Mercur öppenvård   
§ 51 Remissvar angående tillsynsansvar för nikotinläkemedel  
§ 52 Statistik - barn-, familj- och ungdomssektionen samt försörjningsstöd
§ 53 Ekonomisk prognos     
§ 54 Tertialrapport för Socialnämnden 2008   
§ 55 Yttrande över Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2007 med revisionsberättelse
§ 56 Angående utökning av ledamöter och ersättare i utskottet  
§ 57 Meddelanden
§ 58 Aktuell information – skolavslutning
§ 59 Rapporter
§ 60 Anmälan av delegationsbeslut
§ 61 Förslag till budgetjustering med anledning av Vårdförbundet Sörmlands budgetförslag 2008
§ 62 Begäran om utredning och yttrande    
§ 63 Budget 2009     
§ 64 Tack

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2008-09-03


§ 65 Dagordning
§ 66 Ekonomisk prognos    
§ 67 Revidering internkontrollplan 2008   
§ 68 Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 2007 med revisionsberättelse  
§ 69 Övergripande planering med budget 2009-2011  
§ 70 Tillsynsavgifter för nikotinläkemedel  
§ 71 Hemförsäkring vid tecknande av andrahandskontrakt 
§ 72 Meddelande om ordförandebeslut   
§ 73 Statistik – barn-, familj- och ungdomssektionen samt försörjningsstöd
§ 74 Meddelanden
§ 75 Aktuell information
§ 76 Anmälan av delegationsbeslut
 

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2008-12-03


§ 77 Dagordning
§ 78 Komrev – Redovisning av enkät
§ 79 Ekonomisk prognos    
§ 80 Delårsrapport för socialnämnden 2008  
§ 81 Nyckeltal    
§ 82 Yttrande över revisionsrapport om Vårdförbundet Sörmlands
 delårsrapport 2008    
§ 83 Förslag till sammanträdesdagar 2009  
§ 84 Kommunfullmäktiges beslut om entledigande  
§ 85 Riktlinjer för familjehemshandläggning för barn och unga 
§ 86 Meddelande om ordförandebeslut   
§ 87 Förslag om samverksansprojekt   
§ 88 Länsstyrelsens sammanställning av krögarintervjuer 
§ 89 Statistik – barn-, familj- och ungdomssektionen, vuxna samt försörjningsstöd 
§ 90 Meddelanden
§ 91 Sekretessärende
§ 92 Sekretessärende 
§ 93 Sekretessärende 
§ 94 Sekretessärende 
§ 95 Aktuell information
§ 96 Rapporter
§ 97 Anmälan av delegationsbeslut
§ 98 God jul och Gott Nytt År

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*